Vetenskap och religion

Vetenskap och religion

Kepler och Galilée lanserar en ny världsbild, solen är i centrum inte jorden. Newton bevisar gravitationen och planeternas placering och Darwin lanserar utvecklingsläran. Detta blir ett hot mot den kristna läran som befinner sig i ett uppehållande försvar. Einstein lanserar relativitetsteorin och det krökta universum, kompletterar och utvecklar gravitationsteorin, dom stora sammanhangen i universum tycks klarlagda. Elektromagnetism och kvantmekanik går ner på atom och molekylärnivå. Enligt kvantmekanik styrs mycket av slumpen man statistiskt kan beräkna. Einstein arbetar dom sista 20 åren av sitt liv för att hitta en gemensam formel som kunde förklara kvantmekanik, elektromagnetism, gravitation och relativitetsteorin, den stora och lilla fysiken som tycks oförenlig. Einstein menade att Gud inte spelar tärning…Strängteorin, teorin inom teoretisk fysik anser att man har funnit svaret. Allting i universum från minsta till största händelse styrs av vibrerande strängar. Det finns således en enda gemensam formel för allt skeende dvs Gud. Detta blir dock en opersonlig Gud, en slags panteism.

Förhållningssätt mellan vetenskap och religion
”God of the gaps” (fylla luckorna av vår förståelse av tillvaron). Man använder religionen för att förklarar de luckor som vi inte kan förklara. Har vi vetenskapen så behöver vi inte tron, vetenskap ersätter religion. Men desto mer vetenskapen förklarar desto mindre blir luckorna. Kritik: Religion handlar om så mycket mer. 

Hur och varför: Vetenskap och religion talar om olika saker, vi behöver båda. Vetenskapen ger oss kunskap om hur verkligheten fungerar. Religionen kan hjälpa oss att förstå varför allt finns och vad som är rätt och värt att eftersträva. Kritik: Kan vara svåra att förena.  

Att de båda kan överlappa varandra och samarbeta. Det finns olika sätt undersöka tillvaron där vetenskap står för ett sätt och religion för ett annat sätt men det är samma verklighet man undersöker. Tex evolutionsteorin och Gud. Det ena utesluter inte det andra. Kritik: Att religionen inte tillför något eller tvärtom. Dom går inte att förena.  
 

Charles Darwin är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teorier om ”det naturliga urvalet”, framlagda vid mitten av 1800-talet. Detta kom att förändra hela världsbilden speciellt för att den gick emot Bibelns skapelseberättelser. Darwins teorier lade därmed grunden för den moderna utvecklingsläran (Thorbjörnsson, 2016). Det som gjorde Darwins utvecklingslära så omdiskuterad ur religiös synvinkel var att den inte alls förutsatte Guds medverkan. Han bevisade att alla arter utvecklats från ett gemensamt ursprung genom en process kallad naturligt urval. Denna utveckling (evolution) innebär att levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan under generationernas gång (Thorbjörnsson, 2016). Enligt Darwin skedde utvecklingen genom att vissa individer hade större möjligheter att överleva än andra och att de därigenom kunde föra sina egenskaper vidare till kommande generationer. Senare forskning har visat att slumpvisa förändringar, mutationer uppstår då och då i generna. Eftersom mutationen uppstår vid födelsen av en ny individ, är det antalet generationer som avgör utvecklingen, inte längden på en tidsperiod (Thorbjörnsson, 2016). Darwin tog över huvud taget inte upp frågan om Gud i sin teori.

Kreationism är uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse och en övernaturligt styrd process.

Intelligent design (ID), är en modern form av kreationism dvs en teori att livet på jorden är allt för komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas genom slumpmässiga variationer och genom naturligt urval som biologins evolutionsteori menar. Dvs, att allt inte har kunnat uppkomma genom evolution utan istället måste ha en skapare bakom sig, en högre makt. ID uppstod 1987 när högsta domstolen slog fast att skapelsetron bara är en tro och enligt författningen i USA inte fick läras uti den offentliga skolan. Kritik mot ID, dvs att det är ingen vetenskap, det grundar sig inte på fakta och anses vara en oärlig rörelse som maskerar sina motiv (Kornhall, 2016).

Källförteckning

Kornhall, Per (2016). Biologismen som totalitär ideologi. Hämtat den 3/2 – 2017 från: http://www.gluefox.com/skap/iddebatt/skapkonsp.shtm
Thorbjörnsson, Hans (2016). SO-rummet. Charles Darwin och evolutionsläran. Hämtat den 2/2 – 2017 från: http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/charles-darwin-och-evolutionslaran

 

Post a Comment