Religion och vetenskap

Charles Darwin och utvecklingsläran

Charles Darwin är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teorier om ”det naturliga urvalet”, framlagda vid mitten av 1800-talet. Detta kom att förändra hela världsbilden speciellt för att den gick emot Bibelns skapelseberättelser och fick mycket kritik av kyrkan. Darwins teorier lade därmed grunden för den moderna utvecklingsläran (Thorbjörnsson, 2016). Det som gjorde Darwins utvecklingslära så omdiskuterad ur religiös synvinkel var att den inte alls förutsatte Guds medverkan. Han bevisade att alla arter utvecklats från ett gemensamt ursprung genom en process kallad naturligt urval. Denna utveckling (evolution) innebär att levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan under generationernas gång (Thorbjörnsson, 2016). Enligt Darwin skedde utvecklingen genom att vissa individer hade större möjligheter att överleva än andra och att de därigenom kunde föra sina egenskaper vidare till kommande generationer. Senare forskning har visat att slumpvisa förändringar, mutationer uppstår då och då i generna. Eftersom mutationen uppstår vid födelsen av en ny individ, är det antalet generationer som avgör utvecklingen, inte längden på en tidsperiod (Thorbjörnsson, 2016). Darwin tog aldrig upp frågan om Gud i sin teori.

 

Ateism och agnosticism

Ateism betyder icke-gudstro och är motsatsen till teism som betyder gudstro. Ateism och agnosticism grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att tro på Guds existens eftersom det aldrig påträffats spår av Gud i universum, om att Gud finns. En ateist tror inte på Guds existens, medan en agnostiker anser att man aldrig kan veta eftersom det inte går att bevisa att Gud finns eller inte (De Vries).

Ateism är inget nytt, det har funnits människor som inte tror på Gud, något övernaturligt i många hundra år, t.ex. grekiska filosofer. Men det blev allt vanligare under 1700- och 1800-talet. I och med industriella revolutionen och vetenskapliga upptäckter blev sekulära livsåskådningar allt vanligare.

Debatten om vetenskap och religion: http://www.catarinariedel.se/wp-content/uploads/2014/06/Debatten-om-vetenskap-och-religion-forskning.pdf

Förhållningssätt mellan vetenskap och religion

Religionen förklarar de luckor som inte kan förklara med vetenskapen, t.ex. att förklara åskan var Tors verk. Finns vetenskapen så behövs inte tron, vetenskap ersätter religion mer och mer. Om vetenskapen förklarar mer desto mindre blir luckorna att fylla ut med religion. Vetenskap är en sak och religion är en annan. Vetenskap och religion talar om olika saker, individen väljer väg. Det finns olika sätt undersöka tillvaron där vetenskap står för ett sätt och religion för ett annat sätt men det är samma verklighet man undersöker. Tex evolutionsteorin och Big Bang. Det ena utesluter inte det andra. Det finns olika sätt att förklara tillvaron där vetenskap står för ett sätt och religion för ett annat sätt men det är samma tillvaro man undersöker. Individen väljer synsätt beroende vad det handlar om.

Kreationism

Kom till under 1900-talet och uppfattningen är att världen och allt levande helt eller delvis har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse och en övernaturligt styrd process. De tror ordagrant på Bibelns skapelseberättelser, första Mosebok kapitel ett och två och alla naturvetenskapliga förklaringar förkastas.

Intelligent design (ID)

Är en modern form av kreationism, dvs en teori att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas genom slumpmässiga variationer och genom naturligt urval som biologins evolutionsteori menar. Att allt är för komplext och måste istället ha en skapare bakom sig, en högre makt. ID uppstod 1987 när högsta domstolen slog fast att skapelsetron bara är en tro och enligt författningen i USA inte fick läras ut i den offentliga skolan (Kornhall, 2016).

 

Källförteckning

De Vries, Robert. SO-rummet, Ateism och agnosticism. Hämtat den 6/11 – 2020 från: https://www.so-rummet.se/kategorier/ateism-och-agnosticism
Kornhall, Per (2016).
Biologismen som totalitär ideologi. Hämtat den 3/2 – 2017 från: http://www.gluefox.com/skap/iddebatt/skapkonsp.shtm
Thorbjörnsson, Hans (2016). SO-rummet. Charles Darwin och evolutionsläran. Hämtat den 2/2 – 2017 från: http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/charles-darwin-och-evolutionslaran

 

Post a Comment