Kristendom

Kristendomen är värdens största religion med ca 2,0 – 2,3 miljarder anhängare i världen, ca 54% är katoliker, 19% är protestanter, 12% är ortodoxa och resterande är övriga kristna samfund.

Jesus är sannolikt världshistoriens mest kända och betydelsefulla person. Det vet vi vet om Jesus är att hans lärjungar började predika om honom, om Messias efter direkt efter hans död (Hedin s. 11, 2017). I förhållande till vad historikerna normalt har av källmaterial om personer som levde för ca 2000 år sedan är Jesus existens relativt väldokumenterad. I flera förhållandevis oberoende källor finns en person kallad Kristus. De viktigaste källorna till Jesus liv är de fyra evangelierna, i nya testamentet berättar de fyra evangelisterna om Jesus liv dvs Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Vi vet inte med säkerhet hur gamla evangelierna är, men man uppskattar att de skrevs mellan 60 och 90 efter Jesus födelse. Evangelierna styrker tron på att Jesus har existerat. Förutom evangelierna är Paulus Korintierbrev viktiga källor till Jesu liv, breven är skrivna 10–20 år efter Jesu död. Jesus är även känd från judiska och romerska skrifter. Den judiske militären och historieskrivaren Josefus (37–100 e Kr ) nämner mycket kortfattat Jesus, rabbinerna omtalar även de Jesus sporadiskt. Jesus sades vara en oäkta son till Maria och en romersk soldat, och det berättas att Jesus hängdes på påskafton. Den romerske historikern Suetonius (70–130 e Kr) skriver om Jesus att kejsar Claudius drev ut judarna från Rom på, även den romerske historikern Tacitus nämner Jesus. Tacitus säger att kejsar Nero år 64 gav de kristna skulden för Roms brand, och att de kristna hade namn efter Kristus (Illustrerad vetenskap, 2017). Jesus föddes enligt Matteusevangeliet 2:1 på Herodes tid, dvs. senast 4 f.v.t, enligt Lukasevangeliet 2:1–2 i samband med den romerska skattskrivning som Quirinius genomförde, dvs. tidigast 6 e.v.t. Som vuxen var Jesus offentligt verksam i Israel bara något år enligt de tre synoptiska evangeliernas framställning ca 2 -3 år. Även det exakta dödsåret är (26–36 e.v.t.), han ska dött på påskaftonen, en i fredag april (NE).

Etik
Jesus predikade att alla är välkomna i guds rike och mest välkomna var de som inte tror att de är välkomna. Han försökte bryta de självbelåtnas benägenhet att döma sina medmänniskor (Hedin s. 16, 2017).

Genomgång kristendom

______

Katolska kyrkan 

Den katolska kyrkan leds av påven Franciskus. Petrus dog som en martyr i Rom och begravdes där. Sankt Peterskyrkan byggdes över hans grav och finns i Vatikanstaten. Påven bor i Vatikanstaten so är världens minsta stat.

Den katolska kyrkan är hierarkiskt uppbygg med Påve, 180kardinaler, biskopar sedan präster och samtliga är män.

Sju sakrament 

Dop, det första och viktigaste sakramentet. Det är genom dopet som människan blir medlem i kyrkan. Vid dopet häller prästen vatten över barnets (eller vuxen) panna tre gånger i form av kors och säger: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.

Konfirmation, det är en bekräftelse av dopet. Biskopen tecknar ett kors med helig olja på konfirmandens panna. I Sverige konfirmeras individer vid 15-års ålder.

Nattvard, ritualen symboliserar brödet och vinet Jesus sista måltid, Jesus kropp och blod. Genom att ta nattvarden tar man emot Jesu själv. Ofta intar nattvarden söndagens gudstjänst.

Bikt, där individen bekänner sina synder. Katoliker går ofta till prästen för att bikta sig. Efter bikten kan prästen uppmana den som biktar sig att göra bot, att rätta till något eller på annat sätt sona det fel individen har gjort. Prästen har tystnadsplikt och avslöjar inte för någon vad som sagts.

Äktenskap, är instiftad av gud och kan inte upplösas. Därför kan kyrkan inte välsigna ett nytt äktenskap som ingås efter skilsmässa. Men en kyrklig domstol kan på begäran undersöka om ett tidigare äktenskap varit giltigt eller ej. Abort och preventivmedel har varit förbjudet under lång tid inom den katolska kyrkan men många idag väljer att bryta mot detta.

Prästvigning, invigningen sker i samband med en mässa. En biskop lägger händerna på den blivande prästens huvud och inviger individen. Genom prästvigningen får prästen fullmakt att leda mässan och förmedla de olika sakramenten till församlingen. Katolska präster får inte bilda familj utan ska leva i sexuell avhållsamhet, detta kallas celibat.

De sjukas smörjelse, som tidigare kallats den ”sista smörjelsen”. När en katolik blir svårt sjuk och är döende kan individen få denna smörjelse av prästen. Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke att denne ska klara sitt lidande och tillfriskna.

 

Genomgång försoningsläran:

Hur en gudstjänst kan gå till: https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/gudstjanst-fran-a-till-o Konfirmation

 

Källförteckning

Illustrerad vetenskap (2017). Hämtad från: http://illvet.se/kultur/religion/ar-jesus-en-historisk-person den 19/3 – 2018. Hämtat från: Jesus – uppslagsverk – NE.se den 19/3 – 2018

 

 

Post a Comment