Uppgifter – Islam

Uppgift 1 – Islam

Film: https://trelleborg.skolfilm.se/film/d953cc35c4

 1. Läs sid. 88 – 89, 90 – 91. Profeten Muhammed har en central plats/roll bland muslimer. 

  a) Vem var han? 

  b) Varför var/är han så viktig inom islam? 

  c) Koranen anses vara en exakt kopia av det himmelska originalet. Hur kom Koranen till?
  
d) Varför är Koranen så viktig för en troende muslim?

  2. Koranen börjar med en kort sura som sammanfattar det viktigaste när det gäller den muslimska gudstron: 
”Gud som är världens Herre, den barmhärtige förmanaren och domedagens konung.” Muslimer säger ofta Allah akbar ”Gud är större”.
  a) Vilken synd är värre än alla andra i islam, och varför?
  b) Läs texten nedan som är hämtad från Koranen och svara på frågorna: Vilka egenskaper hos Gud kommer fram i texten? Beskriv muslimers syn på Gud:

“2 Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, 3 den Nåderike, den Barmhärtige, 4 som allsmäktig råder över Domens dag! 5 Dig tillber vi: Dig anropar vi om hjälp. 6 Led oss på den raka vägen – 7 den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse! “


3 a) Läs texten nedan och berätta om människosynen inom islam. 


“Som guds avbild är människan inte bara fri utan även god och förnuftig. I islam finns ingen lära om syndafall eller arvssynd. Gud är en och han är vis och allsmäktig. Inget får ställas vid hans sida och jämföras med gud. Gud skulle aldrig acceptera att den onda makten tog herraväldet över guds främsta skapelse människan. Människan har fått i uppdrag av gud att vara hans förvaltare av skapelsen. Till sin hjälp har människan förnuftet. Människans moraliska  uppfattning ger individen insikter i det rätta sättet att använda de gåvor livet och naturen erbjuder, vägledning är Koranen. Ondskan uppkommer genom frestarens förvillelser.”

b) Läs sid. 99 – 100. Berätta kort om: Man, kvinna, sexualitet, äktenskap och barnet. 

4. Läs sid. 93. Vördnad för Allah, omtanke och solidaritet gentemot människorna. Det är grundläggande reglerna för en muslims sätt att leva. Det sammanfattas särskilt tydligt i islams fem pelare. 

a) Vilka är islams fem pelare, beskriv dem alla? 

b) Vilken pelare följer en muslim 1. varje dag ? 2. varje år? 3. minst en gång i livet?
c) Bönen ”Salat” är en av islams grundpelare, läs sura 2 och svara på frågan: Var i texten beskriver den typiska muslimska böneställningen?: ”Herre! Tag nådig emot var Du är den som hör allt, vet allt. Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör vår efterkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och tag emot vår ånger. Du är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige! 144 Ofta har Vi sett dig [Muhammad] vända ansiktet mot himlen [i väntan på ledning], och Vi skall låta dig vända dig i en böneriktning som skall göra dig nöjd. Vänd alltså nu ditt ansikte mot den heliga Moskén; ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot denna [Moské]. De som [förr] fick ta emot uppenbarelsen vet säkert att detta är ett sant [påbud] från deras Herre. Och Gud förbiser ingenting av vad de gör.” 

5. Läs sid 94 – 95, 97 och förklara följande:
– Fundamentalism, sekularism och modernism
– Sharia
– Moské

6. Se filmen bifogat samt läs sid. 95. Islams två huvudinriktningar är Sunni och Shia, förklara splittring samt konsekvenser: https://trelleborg.skolfilm.se/film/40544840f0


7. Läs sid. 101 samt texten nedan. Vad händer efter döden i muslimsk tro?

Inom islam tror man på paradiset dit de rättfärdiga kommer, och ett helvete dit de fördömda syndarna ska sändas. På den yttersta dagen, då allt som finns i världen utplånas, kommer alla människor som någonsin levt att dömas av Allah. Dömas till en tillvaro i paradiset för de troende som begått goda handlingar eller till det eviga helvetets plågor för de som har syndat.  Inom islam ska den avlidne begravas så snabbt som möjligt och den döde ska ligga vänd mot Mecka.