Religion och identitet

Inlämningsuppgift identitet

En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Max 5 sidor. Typsnitt Times New Roman, 12 och 1,5 radavstånd. Med källor i texten samt med en källförteckning.

Identitet handlar om vem vi tycker att vi är, hur vi uppfattar oss själva och hur vi upplever vår plats i sociala sammanhang. En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter.

1. Analysera filmen Sameblod. På vilket sätt påverkas människors identitet av det samhället vi vuxit upp/lever i? Använd filmen som utgångspunkt när du drar dina slutsatser. Du ska med utgång i filmen diskutera och analysera identitet och utanförskap. Ha även med kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet i ditt resonemang.
2. Berätta hur en individs identitet kan påverkas om man är hindu, ge även exempel från religionen i ditt resonemang. Film, se bifogat. Kapitel 1.
3. Berätta hur en individs identitet kan påverkas om man är buddhist. Ge även exempel från religionen i ditt resonemang. Film, se bifogat. Kapitel 2.
4. Berätta hur en individs identitet kan påverkas om man är kristen, jude/judinna eller muslim. Ge även exempel från religionen i ditt resonemang. Film, se bifogat. Kapitel 4, 5 eller 6.
5. Berätta kort vad som har påverkat och format din identitet? Ha med två av följande i ditt resonemang: Kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.