Religionskunskap 1

Genomgång – en introduktion

__________

Tro

”Användningen av begreppet tro i ämnesplanen är inte avsedd att fånga endast en religiös tro, dvs. en tro på exempelvis en eller flera gudar eller på en odödlig själ. Begreppet tro innefattar enligt denna användning också sådana objekt som inte karakteriseras i religiösa termer. Människor kan ”tro” att det finns en gud eller ”tro” att det inte gör det. Människor kan ”tro” att livet på jorden är det enda verkliga och tänkbara eller att livet inte tar slut med döden. Begreppet tro kan tillämpas i såväl religiösa som icke-religiösa kontexter och båda dessa slag av kontexter täcks in i ämnesplanens innehåll. Begreppet tro kan exempelvis tolkas som en tro att eller en tro på. I det förra fallet kan tro handla om att hålla vissa påståenden eller trossatser för sanna. I det senare fallet kan tro snarare ha med ett existentiellt förhållningssätt eller ett sätt att leva att göra. Skrivningarna i ämnesplanen lämnar utrymme för att diskutera såväl religiösa och icke-religiösa anspråk på att bestämda påståenden och trossatser är sanna, som religiös och icke-religiös tro som uttryck för tillit, trygghet och existentiell förankring. ” (Skolverket)

Kommentarmaterial till ämnesplanen i religionskunskap: https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a2894b/1530187666619/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_religionskunskap.pdf

___________

Uppgifter introduktion

Uppgift 1
Börja med att läsa s.

Svara på:
1. Vad tror jag på?
2. Tillhör jag någon religion, vilken?
3. Har jag någon i min närhet som är religiös?
4. Vem/vad har påverkat min uppfattning om världen?
5. Vad är min inställning till religion?

Uppgift 2: Himmel och jord – Utanför

Se filmen (ca 29 min).

Svara tillsammans i grupp på frågorna nedan.

1. Varför tror du att vissa grupper väljer att exkludera istället för att inkludera? Försök hitta olika exempel från filmen.
2. Vad betyder orden sekularisering och fundamentalism? Hur förklarar Susan Armstrong sin syn på hur de hänger ihop?
3. På vilket sätt kan religion eller livsåskådning påverka en individs identitet*? Hur kan det forma hur man ser på dig själv och andra?
4. Vad anser du, är det positivt eller negativt att identitet formas av religion och livsåskådning?

*Identitet handlar om vem vi tycker att vi är, hur vi uppfattar oss själva och hur vi upplever vår plats i sociala sammanhang. En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. En individ skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld på olika sätt, dvs människor man möter, intryck man får och från olika erfarenheter.

__________

Post a Comment