Sekter

Sekter

 

25 år efter Waco:
https://modernpsykologi.se/2018/04/19/25-ar-efter-waco/?fbclid=IwAR29LUOfqFHntjeNqRskCkXs8rEfnYWoEo_NX8mMKxtD50HaAo66RJsKhMg

______

Chassidismen

Chassidismen har sitt ursprung i Östeuropa i mitten av 1700-talet.Inriktningen uppkom som en reaktion mot en judendom som blivit torr, formaliserad samt var styrd av inflytelserika rabbiner. Samfundet ville välkomna de enkla människorna, vanligt folk som inte hade tid eller ekonomin för studier. Chassidismens mystik bygger på en form av kabbala, d.v.s. räknar med att världen skapades i ett tomrum som uppstod när gud ”sammandrog” sig, något som ansågs nödvändigt för att världen skulle kunna uthärda det gudomliga ljuset. Världen betraktas som guds ”klädnad”. Den enskilda människan försöker nå kontakt med gud genom att s.k.a. lyfta upp sin själ i bön, men det kan också ske under världsliga sysslor (NE). Chassidismen växte sig större i Östeuropa i slutet av 1700-talet och kom till slut att genomsyra vissa delar av samhället ända fram till förintelsen under andra välskrivet då en stor majoritet av samfundet gick under (Aftonbladet, 2011). Chassidismen fortlever främst i Israel och USA. Idag är Chassiderna en mycket isolerad grupp ultraortodoxa judar. För att bevara sin egenart klär sig Chassiderna i traditionella kläder. Den dräkt som de chassidiska männen bär är den som användes av polska adelsmän på 1700-talet. (One of us, 2017).  Allt fler chassidiska judar börjat flytta från Brooklyn till exempelvis New Jersey pga av höga hyror i New York.  Att skaffa 5–6 barn är norm och det finns ca 330 000 Chassider i New York dvs en tredjedel av hela stadens judiska befolkning. Chassiderna har sina egna skolor, affärer och ambulanser (Johansson, 2020). Typiskt för män är att de har skruvlockar vid tinningen. Det kommer och står i 3 moseboken kap 19:27 ”Ni skall in­te klip­pa håret vid tin­ning­ar­na, in­te ka­pa av skägget” (biblen.se). Grundaren, Israel Ben Elieser är känd som Baal Shem Tov men gruppens senaste stora ledare, Mendel Schneerson, dog 1994. Många trodde att hans död skulle innebära ett stort bakslag för rörelsen, eftersom ledaren inte ansågs dödlig och saknade barn och naturliga efterträdare. Han betraktades som Messias (Johansson, 2020). Flera Chassidiska riktningar ställer sig avvisande till staten Israel. De anser att en judisk stat kan grundas först efter Messias ankomst. Det hindrar dem dock  inte från att etablera sig i Israel och uppmuntra till invandring (NE). Vilket skiljer dem från andra judiska inriktningar där Israel är centralt som ”det förlovade landet” (SO-rummet). Chassidismen, representerar i dag ett konservativt, ultrakonservativt, inslag i judendomen (NE). Den  Chassidiska kulturen anses föråldrat av den sekulariserade världen, speciellt dess nedvärderande kvinnosyn som inte på något sätt förhåller sig till det moderna samhällets riktlinjer. Chassiderna tappar också allt mer det vi i den sekulariserade världen kallar för ”riktig” kunskap och utbildning.  Detta beror på att Chassider inte i lika stor utsträckning börjar på college. Individerna går speciella/egna skolor judiska skolor. Chassiderna vill återupprätta den andliga bildningsnivå som existerade före förintelsen, detta betyder i praktiken att de unga männen läser religiösa studier istället för att skaffa sig en gedigen utbildning. Man får uppfattningen att Chassidiska kvinnor lever ett begränsat och förtryckt liv till skillnad från andra judiska riktningar. Inom chassidismen är det förbjudit att kvinnor får hålla i gudstjänst, ännu mindre att bli rabbiner. I synagogan får inte kvinnorna sitta med männen utan hänvisas till en egen avdelning, detta för att undvika distraktioner mellan de båda könen. Kvinnan kan inte gå i skolan eller jobba, hon ska stanna hemma och ta hand om hem, man och barn oavsett om hon vill eller inte. Kvinnorna måste täcka håret när de gifter sig (One of us, 2017). Preventivmedel tillåts inte och männen får inte onanera eftersom spermier inte får förspillas Johansson, 2020. Enligt chassidernas regler är det bara mannen som kan begära skilsmässa. Gruppen samlar resurser, anställer advokater och den som vill lämna riskerar att förlora sina barn dvs gruppen ställer för den som stannar i samfundet. Mycket på grund av en skrivning i lagen som handlar om att barnen ska få samma uppväxt efter som före en separation. Om en medlem i Chassidismen vill hoppa av så blir individen utesluten från samfundet, inte ens familjen vill träffa individen. Samfundet är individens familj. Individen är aldrig ensam och hjälps åt och man förlorar allt det om man lämnar samfundet, man blir utesluten (One of us, 2017). En organisation som heter Footsteps hjälper avhoppade medlemmar som vill bort från Chassidismen. Färre ön 2% lämnar sekten (One of us, 2017). Gruppen anses ha 800 medlemmar 2017 (Johansson, 2020). 

Tips att se:, Unorthodox – om att lämna en chassidisk gemenskap och One of us
Tips att läsa, Ok, amen : Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York 

______

Uppgift:
1. Välj en sekt att diskutera (se nedan).
2. Vad är det som utmärker denna rörelse för att vara en sekt enligt Roy Wallis kriterier? Motivera svaret (om du personligen anser att denna rörelse inte bör gå under begreppet sekt, skriv detta i så fall och motivera varför)
3. Har sekten uppkommit ur någon världsreligion eller någon religion som liknar sektens huvudtankar som du har läst om, vilken i så fall? Motivera varför.
4. Varför tror du att sekter uppkommer? Varför du tror att människor blir medlemmar i den sekt du har tittat på?
5. Fundera på föreningen FRI, tycker du att en förening som FRI ska få statligt stöd? Fri >> 

Förslag:
Scientologirörelsen, Familjen/Guds barn, den raélska religionen, Familjefederationen, Hare Krishna (ISCON, Krishnarörelsen), Aum shinri Kyo, Folkets tempel, Heaven´s Gate, Oshorörelsen (Bhagwanrörelsen), Sri Chinmoy, Siddha Yoga, Sathya Sal Baba, Teosofiska samfundet, Transcendental meditation, Dragon Rouge (The Order of the Black Diamond), The Church of Satan, The Temple of Set, Bibel Speaks, Brobyggarna, Familjefedrationen (Enighetskyrkan och moonrörelsen), Jehovas vittnen, Kristdelfianerna, Kristi församling (Boston Church of Christ), Livets ord (Trosrörelsen), Mormonerna, Maranata, Pingströrelsen,  World Light Center

__________

Sju kriterier/kännetecken för gruppering av sekter utformat av Roy Wallis:

1. Sekten är en frivillig organisation i den bemärkelsen att anslutningen endast kan ske genom ett aktivt engagemang. I t.ex. Scientologikyrkan måste man gå ett särskilt utbildningsprogram för att få bli medlem
 
2. Medlemskapet är exklusivt, medlemmarna förväntas leva upp till sektledarnas moral och livsstil annars kan de uteslutas
 
3. Medlemmarna upplever sig såsom en elit eller utvalda, försedda med en högre kunskap. Denna kunskap finns bara inom sekten antingen i litterär form av någon gammal universell sanning eller av en profet som erhållit nya sanningar
 
4. Det som för utomstående främst utmärker en sekt är att den ofta lever i konflikt med samhället. Detta är inte sällan en stärkande och sammanhållande kvalitet för gruppen. Ett Jehovas vittne för t.ex. sin tro bekräftad då han eller hon har samhället mot sig
 
5. Trots den hierarkiska ordningen är den slutligen också egalitär i den bemärkelsen att alla medlemmar har lika rätt till och del av sanningen. I Mormonkyrkan räknas t.ex. alla som präster
 
6. Sektens budskap är etiskt och asketiskt, den berör individens liv och sociala mönster. Ofta är moralen förknippad med familjen och familjebildning. Man har ett fast normsystem i förhållande till omvärlden t.ex. till nöjen och sexualitet
 
7. Sekten är totalitär, den kräver total uppmärksamhet och engagemang av dess medlemmar. Total underkastelse är ett krav för medlemskap. Underkastelsen sker inom ramen för en hierarkisk struktur ofta med centrum för internationell guru eller ledare

Intervju med en sektmedlem

Knutby – Barnen som fruktade Gud: https://urplay.se/program/210157-barnaministeriet-knutby-barnen-som-fruktade-gud

Källförteckning

Aftonbladet (2011). De ultraortodoxa. Hämtat den 29/12 – 2020 från: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/bKzrKg/de-ultraortodoxa
Biblen.se. Hämtat den 29/12 – 2020 från: https://www.bibeln.se/visa?q=lev.19.27@b2k
Ewing, Heidi och Grady, Rachel (2017). One of us.
Johansson, Sandra. Högt pris för ortodoxa judar som vill lämna tron. Hämtat den 29/12 – 2020 från: https://www.svd.se/hogt-pris-for-ortodoxa-judar-som-vill-lamna-sin-tro
SO-rummet. Judendomens och judarnas historia. Hämtat den 29/12 – 2020 från: https://www.so-rummet.se/kategorier/judarnas-historia