Uppgifter – Utvecklingspsykologi

Uppgift Utvecklingspsykologi

Använd gärna Internet, men var källkritisk. Använd källor i texten samt en källförteckning. Max en sida per fråga (fråga två kan vara lite längre).

Den X är det examination, du får använda dig av dina anteckningar när du svarar på mina frågor.

  1. Du ska fördjupa dig i en av följande en utvecklingsteorier att diskutera, du ska även ha med kritik mot utvecklingsteorin.
  • Erik H. Eriksons utvecklingsstadier
  • Jean Piaget och tänkandets utveckling

Läs boken: Jean Piaget: 282 – 285. Erik Erikson: 287 – 290.

Förslag på annan litteratur:
Se bifogat.
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/erik-erikson/
https://socialpsykologi.twice.se/erik_h_erikson.html

Utvecklingspsykologi

Piagets stadieteori

 

  1. Utgå från Bowlbys anknytningsteori, Ainsworth – främlingstestet och Harlows experiment med apungar och resonera hur viktig anknytningen är för individens utveckling. I ditt resonemang ha även med försummelse, hur det påverkar barnet.

Läs boken: 278 – 280.
Förslag på annan litteratur:
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/bowlbys-anknytningsteori/

Utvecklingspsykologi

 

  1. Diskutera tonårshjärnan anknyt även till Lawrence Kohlbergs stadier av moralisk utveckling.

Se text nedan.

  1. Sammanfatta vad man har kommit fram till gällande pappan, mamman och plats i syskonskaran? Anknyt till dig själv i ditt resonemang samt om du anser detta stämmer eller inte.

Förslag på litteratur:

Utvecklingspsykologi

Även intressant läsning: https://www.aftonbladet.se/halsa/a/Xwaa5W/aldst-yngst-eller-mellanbarn–sa-paverkas-din-personlighet

Inlämningsuppgift utvecklingspsykologi

Vi har ca fem lektioner till uppgiften. Jag kommer att introducera en fråga varje lektion. Använd gärna Internet, men var källkritisk. Använd källor i texten samt en källförteckning. Max en sida per fråga. Inlämning på Vklass senast 15/10. Lämnar du inte in den 15/10 så kommer du att bli testad på kunskapskraven i slutet av kursen (ett prov).

Uppgift:
1. Du ska fördjupa dig i följande två utvecklingsteorier att diskutera samt jämföra dem, du ska även ha med kritik mot utvecklingsteorierna.
• Erik H. Eriksons utvecklingsstadier
• Jean Piaget och tänkandets utveckling

Förslag på litteratur:
Se bifogat.
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/erik-erikson/
https://socialpsykologi.twice.se/erik_h_erikson.html
https://classroom.google.com/c/MTU4MzU2NjE0MzVa/t/MjI4NDQzOTUzNzFa

Utvecklingspsykologi

Piagets stadieteori

2. Utgå från Bowlbys anknytningsteori, Ainsworth – främlingstestet och Harlows experiment med apungar och resonera hur viktig anknytningen är för individens utveckling. I ditt resonemang ha även med försummelse, hur det påverkar barnet.

Förslag på litteratur:
Se bifogat.
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/bowlbys-anknytningsteori/

Utvecklingspsykologi

3. Diskutera tonårshjärnan anknyt även till Lawrence Kohlbergs stadier av moralisk utveckling.

Förslag på litteratur:
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/tonarshjarnan/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:331720/FULLTEXT01.pdf (s. 8 – 11):
http://www.catarinaahltorp.se/psykologi/psykologi2a/utvecklingspsykologi/

4. Sammanfatta vad man har kommit fram till gällande pappan, mamman och plats i syskonskaran? Anknyt till dig själv i ditt resonemang samt om du anser detta stämmer eller inte.

Förslag på litteratur:

Utvecklingspsykologi


Även intressant läsning: https://www.aftonbladet.se/halsa/a/Xwaa5W/aldst-yngst-eller-mellanbarn–sa-paverkas-din-personlighet.