Uppgifter – Utvecklingspsykologi

Vi har ca fem lektioner till uppgiften. Jag kommer att gå igenom en fråga varje lektion. Ni sammanfattar frågorna på lektionen den X/X. När ni sammanfattar uppgiften i ChromeEx eller på papper så får ni ha era anteckningar med er. Skriver du inte den X/X så kommer du att bli testad på kunskapskraven i slutet av kursen (ett prov).

Läs läroboken kap 5, 7, 11 (delar som du behöver), denna sida samt länkar vid frågor. Mina genomgångar. Använd gärna Internet, men var källkritisk.

Uppgift:
1. Du ska fördjupa dig i följande två utvecklingsteorier att diskutera samt jämföra (jämför gärna även med Freuds utvecklingsteori som vi har gått igenom), du ska även ha med kritik mot utvecklingsteorierna. Kap. 7.
• Erik H. Eriksons utvecklingsstadier
• Jean Piaget och tänkandets utveckling (kap. 11)
2. a) Utgå från Bowlbys anknytningsteori, Ainsworth – främlingstestet och Harlows experiment med apungar och resonera hur viktig anknytningen är för individens utveckling. I ditt resonemang ha även med försummelse, hur det påverkar barnet 7.6 – 7.7. Anknyt även till riskfaktorer att hamna i drogmissbruk/kriminalitet.
b) Berätta om maskrosbarn, vilka faktorer påverkar om ett barn ”klarar sig” trots en svår uppväxt?
3. Diskutera tonårshjärnan anknyt även till Lawrence Kohlbergs stadier av moralisk utveckling.
Till din hjälp: https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/tonarshjarnan/och sid 8 – 11: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:331720/FULLTEXT01.pdf samt
http://www.catarinaahltorp.se/psykologi/psykologi2a/utvecklingspsykologi/
4. Sammanfatta vad man har kommit fram till gällande pappan, mamman och plats i syskonskaran? Anknyt till dig själv i ditt resonemang samt om du anser detta stämmer eller inte.