Uppgifter – Utvecklingspsykologi

Uppgift utvecklingspsykologi

Jag kommer att introducera en fråga varje lektion. Använd gärna Internet, men var källkritisk. Använd källor i texten samt en källförteckning. På examinationen får du använda dig av dina anteckningar när du svarar på mina frågor. Examination den 7/10.

Uppgift
1. Du ska fördjupa dig i en av följande en utvecklingsteorier. Du ska även ha med kritik mot utvecklingsteorin.
• Erik H. Eriksons utvecklingsstadier
• Jean Piaget och tänkandets utveckling

Läs boken: Jean Piaget: 282 – 285. Erik Erikson: 287 – 290.
Förslag på annan litteratur:
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/erik-erikson/
https://socialpsykologi.twice.se/erik_h_erikson.html

Utvecklingspsykologi

Piagets stadieteori

2. Utgå från Bowlbys anknytningsteori, Ainsworth – främlingstestet och Harlows experiment med apungar och resonera hur viktig anknytningen är för individens utveckling (ha även med kritik). I ditt resonemang ha även med försummelse, hur det påverkar barnet.

Läs boken: 278 – 280, text nedan samt bifogad text om försummelse.
Förslag på annan litteratur:
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/bowlbys-anknytningsteori/

Utvecklingspsykologi

3. Diskutera tonårshjärnan och anknyt till en eller ett par av Lawrence Kohlbergs stadier av moralisk utveckling (ha även med kritik mot Kohlbergs teori).
Se text nedan.

4. Hur formas vi? Enligt forskning formas vi av arv och miljö. Men omfattande forskningsresultat framhåller även syskonplatsens betydelse för hur individen utvecklas och vilka vägar man väljer i livet. Hur formas vi? Anknyt till dig själv och diskutera hur du har formats av arv och miljö samt roll i syskonskaran.

Inlämningsuppgift utvecklingspsykologi

Vi har ca fem lektioner till uppgiften. Jag kommer att introducera en fråga varje lektion. Använd gärna Internet, men var källkritisk. Använd källor i texten samt en källförteckning. Max en sida per fråga. Inlämning på Vklass senast 15/10. Lämnar du inte in den 15/10 så kommer du att bli testad på kunskapskraven i slutet av kursen (ett prov).

Uppgift:
1. Du ska fördjupa dig i följande två utvecklingsteorier att diskutera samt jämföra dem, du ska även ha med kritik mot utvecklingsteorierna.
• Erik H. Eriksons utvecklingsstadier
• Jean Piaget och tänkandets utveckling

Förslag på litteratur:
Se bifogat.
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/erik-erikson/
https://socialpsykologi.twice.se/erik_h_erikson.html
https://classroom.google.com/c/MTU4MzU2NjE0MzVa/t/MjI4NDQzOTUzNzFa

Utvecklingspsykologi

Piagets stadieteori

2. Utgå från Bowlbys anknytningsteori, Ainsworth – främlingstestet och Harlows experiment med apungar och resonera hur viktig anknytningen är för individens utveckling. I ditt resonemang ha även med försummelse, hur det påverkar barnet.

Förslag på litteratur:
Se bifogat.
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/bowlbys-anknytningsteori/

Utvecklingspsykologi

3. Diskutera tonårshjärnan anknyt även till Lawrence Kohlbergs stadier av moralisk utveckling.

Förslag på litteratur:
https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/tonarshjarnan/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:331720/FULLTEXT01.pdf (s. 8 – 11):
http://www.catarinaahltorp.se/psykologi/psykologi2a/utvecklingspsykologi/

4. Sammanfatta vad man har kommit fram till gällande pappan, mamman och plats i syskonskaran? Anknyt till dig själv i ditt resonemang samt om du anser detta stämmer eller inte.

Förslag på litteratur:

Utvecklingspsykologi


Även intressant läsning: https://www.aftonbladet.se/halsa/a/Xwaa5W/aldst-yngst-eller-mellanbarn–sa-paverkas-din-personlighet.