Uppgifter – Kris och stress

Uppgift – Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering

 1. Vad innebär psykisk hälsa samt psykisk ohälsa? (s. 302)

 2. Vad är stress? (s.184)

 3. Hur reagerar kroppen på stress? (s. 185  – 186)

 4. Olika människor tål olika mängd stress, förklara utifrån stress och sårbarhetsmodellen (s. 188, se text nedan).

 5. Vad är en kris? (s. 194)

 6. Förklara skillnaden mellan utvecklingskris och traumatisk kris (s. 194 – 196).

 7. Vilka är krisens fyra faser? (s. 197 – 198).

 8. a) Vad innebär posttraumatiskt stressyndrom – PTSD (s. 204 – 205).
  b) Läs artikeln bifogat från Modern psykologi: “Så påverkar trauma”. Vilka konsekvenser kan traumatiska upplevelser få enligt Maria Bragesjö? I vilka situationer är det lättast att få PTSD enligt henne?

 9. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom.Förklara KASAM (s. 174). 


Text

Stress- sårbarhetsmodellen

Modellen hänvisar till och förklarar hur vår hälsa är beroende av vårt genetiska arv, vår personlighet, våra sociala nätverk och miljön vi lever i för att förklara vem som angrips av olika sjukdomar. Vissa människor är mer psykiskt sårbara än andra, andra är mer fysiskt sårbara. Alla människor har olika styrkor och svagheter. Det bestäms av tidigare livserfarenheter, det genetiska arvet och fysiska egenskaper i nervsystemet. Ju högre sårbarhet desto mindre stresspåslag krävs för att ohälsan ska uttryckas. Orsaker till varför vissa blir mer stressande och påverkas negativt kan då vara vår personlighet, arv/gener,  kognitiva faktorer, brist på socialt stöd och yttre krav (vår miljö).

Alla människor är unika och vi reagerar inte heller på stress exakt likadant. Det är exempelvis vår personlighet som avgör vad som är stressande för just oss. Allt beteende är någon form av rörelser och alla våra rörelser styrs av vårt nervsystem. Därför är nervsystemet av oerhörd vikt då vi tittar på mänskliga beteenden. Hur vår hjärna och vårt nervsystem utvecklas bestäms av våra gener, vilka vi ärver från våra föräldrar. Fast det är inte så enkelt att vi får ett antal gener av våra föräldrar och sedan bestämmer de hur vi kommer att fungera i framtiden, vi är inte så förutbestämda. Miljön vi befinner oss i kan nämligen påverka våra gener. Miljön kan exempelvis avgöra om en viss egenskap ska uttryckas eller inte.

___________


Kris och krishantering samt stress och stresshantering
– Uppdaterad 5/12 – 2018
Denna uppgift ska genomföras muntligt i grupp. Samtliga i gruppen ska göra uppgiften samt redovisa, om en i gruppen inte är på plats inför redovisningen får någon annan i gruppen läsa den frånvarande i gruppens del. Kan man inte redovisa den angivna lektionen så får man istället en fråga/frågor på nästa prov i området.
Ni arbetar med uppgiften:  30/11, 14/12 (hemma), 11/1. Redovisning: 18/1 och den 25/1. Den lektionen ni inte redovisar behöver ni inte komma dvs halvklass vid redovisningarna.
Grupper och tillfällen:
Grupp A – redovisning X/X
Grupp B – redovisning X/X
För betyget E ska ni ta fram fakta samt kunna er fakta med stödord.

Grupp 1 – Läs läroboken sid. 228 – 231 samt https://lattattlara.com/klinisk-psykologi/stress-sarbarhetsmodellen/:
1. Vad innebär stress, vilka är kännetecknen?
2. Hur reagerar kroppen på stress?
3. Är all stress negativ? Motivera svaret.
4. Förklara vad Marianne Frankenhaeuser kom fram till och hur.
5. a) Vad innebär stress- sårbarhetsmodellen?
b) Hur förklarar den att vi klarar olika mycket stress?
6. Jag vill att du/ni under en vecka för ”stressdagbok”, dvs vad du/ni lägger tid på och funderar om du/ni känner er stressade hela tiden, ibland eller aldrig och vad det kan bero på.

Grupp 2 – Läs läroboken 332 –  238 samt https://www.vgregion.se/ov/ism/stress–rad-och-behandling/utmattningssyndrom/rad-och-behandling/ samt https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Posttraumatiskt-stressyndrom-PTSD/:
1. a) Idag pratar människor ganska ofta om att vara utbränd (utmattningssyndrom), vad innebär det?
b) Känner du/ni någon som är/har haft utmattningssyndrom? Varför tror du att detta inträffade? Annars hitta någon blogg/artikel där någon har haft utmattningssymptom.
2. Vad kan man göra åt stress dvs åtgärder och behandling?
3. a) Vad innebär Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD?
b) Hur behandlar man PTSD?
4. Jag vill att du/ni under en vecka för ”stressdagbok”, dvs vad du/ni lägger tid på och funderar om du/ni känner er stressade hela tiden, ibland eller aldrig och vad det kan bero på.

Grupp 3 – Läs läroboken 240 – 245.
1. Vad är en kris?
2. Vad innebär utvecklingskriser respektive traumatiska kriser, ge även exempel?
3. Berätta om krisens olika faser.
4. Vilket stöd finns om man hamnar i en kris?
5. Berätta om när du/ni eller någon ni känner alt. läst om hamnat i en krissituation, berätta vilken kris, och hur du/individen gjorde för att bearbeta krisen.

Grupp 4 – Läs läroboken 246 – 249, 214 – 217 samt https://lattattlara.com/klinisk-psykologi/kasam/ samt https://www.student.liu.se/studentstod/studenthalsan/kris/1.337329/Studenthlsan_krisreaktioner.pdf
1. Vad innebär starka krisreaktioner samt Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, berätta även om symtomen?
2. a) Vad innebär KASAM?
b) Hur förklarar KASAM att man trots något traumatiskt man har upplevt klarar sig bra dvs förblir psykiskt frisk?
3. Sammanfatta studenthälsan Linköpings universitets hjälp vid svåra händelser.
4. Berätta om när du/ni eller någon ni känner alt. läst om hamnat i en krissituation, berätta vilken kris, och hur du/individen gjorde för att bearbeta krisen.

 

Post a Comment