Uppgifter – Socialpsykologi

Inlämningsuppgift – Socialpsykologi

Ni kan arbeta en och en eller två och två. Du ska ange källor i texten samt med en källförteckning. Se kunskapskrav på Vklass. Inlämning senast den 13/5 på Vklass.
Genomgång: https://youtu.be/rFVpHVJ4kpo

Läs text bifogat sid. 122, 129-130, 132, 133-141, 143, 149.

1. Välj en av följande forskare Zimbardo, Sherif eller Asch och svara på:
• Anledningen/orsaken till forskningen
• Kort om experimentet (experimenten)
• Vad man kom fram till.
• Vad kan vi lära oss av forskningen?

Zimbardo
Läs sid. 149
Stanford Prison-experiment: Längre ner på sidan: http://www.catarinariedel.se/psykologi/psykologi1/socialpsykologi/

Sherif:

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Robbers+Cave-experimenten

Asch:
Läs sid. 138

2. I byn Söderåker ska den gamla skolan göras om till en flyktingförläggning för tolv ensamkommande flyktingbarn. Människor som bor i byn reagerar mycket negativt och protesterar mot detta. Förklara vad som kan ligga bakom bybornas negativa inställning. Använd begreppen: Attityd, sekundärgrupp, stereotyp, fördom och konformitet.

3. ”Flickor är tysta och duktiga i skolan. Pojkar är aktiva, stökiga och bryr sig inte om att göra läxor och plugga”.
a) Diskutera citatet utifrån följande begrepp: Konformitet, norm, roll, social roll, stigmatisering och fördom.
b) Hur kan man göra för att motverka och förebygga dessa synsätt, tror du?

4. Det är ganska vanligt att man testar om The bystander effect/åskådareffekten fungerar.
a) Se en Youtube-film när någon gör ett experiment, gällande åskådareffekten (hittar du ingen, fråga mig). Sammanfatta hur det gick.
b) Vad är orsaker till att människor faller för åskådareffekten?

5. Se filmen ”Die Welle”, som bygger på en verklig händelse: https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=18&article=W2777
Har du inte inloggning på AV-centralen (sli.se), kontakta mig.
a) Förklara vilka psykologiska mekanismer som kan ligga bakom och möjliggör skapandet av en diktatur och som påverkar individen att agera på ett visst sätt. Att följa auktoriteter utan att reflektera osv.
d) Vad kan vi lära oss av filmen samt av Milgrams forskning?

Uppgift att diskutera

1. ”Vi är födda intoleranta” – ”Vi och de, rätt och fel, välkänt och främmande. Vi människor har en stark benägenhet att indela och gruppera, placera andra i fack och skapa fördomar mot det okända. Det är ett ­beteende som påverkar många av våra beslut och inställningar och som får allvarliga konsekvenser för vår samexistens med andra människor.” Artikel: http://illvet.se/kultur/beteende/beteendepsykologi-vi-ar-fodda-intoleranta

a) Hur kan detta förklaras utifrån kognitiva scheman?
b) Om ”Fientlighet mot främlingar kan vara ett nedärvt beteende med djupa evolutionära rötter.”, kan det ändras, tror du och ska det ändras dvs att inte vara fientlig mot främlingar, varför/varför inte?

2. I ”Här mäts människors fördomar”, står det: ”Det är svårt att råda bot på främlingsrädsla. Men det är bra om människor blir medvetna, då kan de ändra sitt beteende.”
a) Tror du att detta stämmer? Diskutera.
b) Var man anknyta Lik-mig-effekten till artikeln?

Artikel: http://www.sydsvenskan.se/2003-03-03/har-mats-manniskors-fordomar

3. Diskutera artikeln ”Låg IQ ger fördomar”, det står: ”Personer som ger efter för rasism och fördomar kan helt enkelt vara korkade, enligt en ny kanadensisk studie i psykologi”

Artikel: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/lag-iq-ger-fordomar/