Uppgifter – Socialpsykologi

Uppgift 1 – Socialpsykologi

1.       Förklara följande (s.128-129, 132, 134):
a)       Stereotyper
b)      Värderingar
c)       Haloeffekten
d)      Rosenthaleffekten
e)      Normer
f)        Sociala roller
g)       Fördomar

 1. a) Vad är en attityd (s. 130 – 131)?
  b) Hur är en attityd uppbyggd d.v.s. vilka tre former av komponenter
  c) Vad innebär kognitiv dissonans?
 2. Vilka olika typer av grupper finns (s. 133)?

_________

Uppgift 2 – Socialpsykologi

 1.   a) Vad innebär konformitet (grupptryck) (s. 138)
 2. b) Förklara Solomon Aschs experiment/forskning, varför han gjorde experimenten samt vad han kom fram till (se text nedan).
 3. Förklara Stanley Milgrams lydnadsexperiment, varför han utförde experimenten samt vad han kom fram till (s. 140 – 141).
 4. Förklara vad åskådareffekten innebär och varför individer faller för åskådareffekten (s.143).
 5. Förklara Stanfordexperimentet och resultatet d.v.s. Lucifereffekten (s.149).

Solomon Asch – Konformitet experiment

Asch undersökte grupptryckets betydelse (1956) och kunde med sina experiment visa hur individer som är ensamma om sin uppfattning antingen känner sig illa till mods eller anpassar sitt sätt att tolka situationen efter den dominerande uppfattningen i gruppen. T.ex. om konformiteten är hög är avvikande beteende i klassen låg. 

I den första delen av experimentet samlade han sju till nio personer i ett rum. Han visade dem ett kort med tre olika långa streck på samt ett kort med bara ett streck. Han bad personerna att efter varandra, berätta vilket av strecken på kort ett som var lika långt som strecket på kort två. Uppgiften var så enkel att utföra att nästan ingen av försökspersonerna svarade fel. Denna del av försöket var en kontroll för att se hur människor lyckades med uppgiften då inget grupptryck utövades. 

Vid nästa del av experimentet ändrade Asch förutsättningarna. Han samlade igen sju till nio personer i ett rum vars uppdrag var att berätta vilket av strecken på kort ett som var lika långt som det på kort två. Men denna gång hade alla utom en av deltagarna blivit instruerade av Asch att svara fel. Tanken var att se hur den ovetande personen skulle svara om alla andra personer i rummet gav ett felaktigt svar. 

Resultatet blev att en fjärdedel av försökspersonerna visade sig vara helt självständiga och föll inte för trycket, en fjärdedel av försökspersonerna var osjälvständiga och gav helt efter för det sociala trycket. De övriga gav samma felaktiga svar som gruppen vid ett eller ett antal tillfällen. Behovet av konformitet var mycket större än Asch hade trott.

_________

Inlämningsuppgift – Socialpsykologi

Ni kan arbeta en och en eller två och två. Du ska ange källor i texten samt med en källförteckning. Se kunskapskrav på Vklass. Inlämning senast den 13/5 på Vklass.
Genomgång: https://youtu.be/rFVpHVJ4kpo

Läs text bifogat sid. 122, 129-130, 132, 133-141, 143, 149.

1. Välj en av följande forskare Zimbardo, Sherif eller Asch och svara på:
• Anledningen/orsaken till forskningen
• Kort om experimentet (experimenten)
• Vad man kom fram till.
• Vad kan vi lära oss av forskningen?

Zimbardo
Läs sid. 149
Stanford Prison-experiment: Längre ner på sidan: http://www.catarinariedel.se/psykologi/psykologi1/socialpsykologi/

Sherif:

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Robbers+Cave-experimenten

Asch:
Läs sid. 138

2. I byn Söderåker ska den gamla skolan göras om till en flyktingförläggning för tolv ensamkommande flyktingbarn. Människor som bor i byn reagerar mycket negativt och protesterar mot detta. Förklara vad som kan ligga bakom bybornas negativa inställning. Använd begreppen: Attityd, sekundärgrupp, stereotyp, fördom och konformitet.

3. ”Flickor är tysta och duktiga i skolan. Pojkar är aktiva, stökiga och bryr sig inte om att göra läxor och plugga”.
a) Diskutera citatet utifrån följande begrepp: Konformitet, norm, roll, social roll, stigmatisering och fördom.
b) Hur kan man göra för att motverka och förebygga dessa synsätt, tror du?

4. Det är ganska vanligt att man testar om The bystander effect/åskådareffekten fungerar.
a) Se en Youtube-film när någon gör ett experiment, gällande åskådareffekten (hittar du ingen, fråga mig). Sammanfatta hur det gick.
b) Vad är orsaker till att människor faller för åskådareffekten?

5. Se filmen ”Die Welle”, som bygger på en verklig händelse: https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=18&article=W2777
Har du inte inloggning på AV-centralen (sli.se), kontakta mig.
a) Förklara vilka psykologiska mekanismer som kan ligga bakom och möjliggör skapandet av en diktatur och som påverkar individen att agera på ett visst sätt. Att följa auktoriteter utan att reflektera osv.
d) Vad kan vi lära oss av filmen samt av Milgrams forskning?

Uppgift att diskutera

1. ”Vi är födda intoleranta” – ”Vi och de, rätt och fel, välkänt och främmande. Vi människor har en stark benägenhet att indela och gruppera, placera andra i fack och skapa fördomar mot det okända. Det är ett ­beteende som påverkar många av våra beslut och inställningar och som får allvarliga konsekvenser för vår samexistens med andra människor.” Artikel: http://illvet.se/kultur/beteende/beteendepsykologi-vi-ar-fodda-intoleranta

a) Hur kan detta förklaras utifrån kognitiva scheman?
b) Om ”Fientlighet mot främlingar kan vara ett nedärvt beteende med djupa evolutionära rötter.”, kan det ändras, tror du och ska det ändras dvs att inte vara fientlig mot främlingar, varför/varför inte?

2. I ”Här mäts människors fördomar”, står det: ”Det är svårt att råda bot på främlingsrädsla. Men det är bra om människor blir medvetna, då kan de ändra sitt beteende.”
a) Tror du att detta stämmer? Diskutera.
b) Var man anknyta Lik-mig-effekten till artikeln?

Artikel: http://www.sydsvenskan.se/2003-03-03/har-mats-manniskors-fordomar

3. Diskutera artikeln ”Låg IQ ger fördomar”, det står: ”Personer som ger efter för rasism och fördomar kan helt enkelt vara korkade, enligt en ny kanadensisk studie i psykologi”

Artikel: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/lag-iq-ger-fordomar/