Uppgifter – Kognitionspsykologi

Uppgift 1 – Kognitionspsykologi

Läs s. 64 – 70
Förklara följande:
Perception
Selektiv perception
Läs s. 75 – 81

Förklara följande:
Minne
Arbetsminne
Långtidsminne
Falska minnen*

*Falska minnen, när människor antingen kommer ihåg saker som inte hänt eller kommer ihåg dem annorlunda. 

__________

Gruppuppgift – Inlärd hjälplöshet

 1.   Vad innebär inlärd hjälplöshet?
 2.   I artikeln står: I en omgivning där det finns en annan person som dömer huruvida det du gör är rätt eller fel.” Diskutera finns det människor i omgivningen som dömer om du/ni gör rätt eller fel?
 3.   Vad tror du/ni det är som får en individ att känna: – ”Det spelar ingen roll, jag kommer ändå inte att klara…”?
 4.   Hur tror du/ni att individen som har hamnat i inlärd hjälplöshet kan få tillbaka kontrollen över sitt liv och komma ur inlärd hjälplöshet?
 5.   a) Läs Psykologiguiden om följande terapiformer och sammanfatta:

–  Kognitiv psykoterapi (KPT)

      Kognitiv beteendeterapi (KBT)

      Dialektisk beteendeterapi (DBT)

b) Vilken hade du/ni valt till en individ med inlärd hjälplöshet och varför?

__________

Uppgift 3 – Kognitionspsykologi

Utifrån klippet:

 1. Förklara minnesprocessen.
 2. Vilka konsekvenser kan det bli om vi inte minns eller minnet förvanskas/påverkas i t.ex. ett brottmål?
 3. Om en person berättar samma historia, på exakt samma sätt, vid två tillfällen, betyder det då att det är sant?
 4. Vad är sant gällande en individ som ska berätta om traumatiska händelser vid ett vittnesmål?
 5. Hur mycket (i procent) kan det skilja sig om ett vittne förhörs på rätt sätt (rätt intervjutekniker)?
 6. Utifrån kognitiva scheman kan vi förklara varför vi har bias (snedvridning, felaktighet), dvs varför vi inte ser allt och kommer ihåg allt, förklara.
 7. Det finns vissa saker som ”hämmar” minnesprocessen och kan ligga till grund för falska minnen, ge exempel.
 8. Förklara följande:
  a) Kognitiv bias
  b) Dunning-Kruger-effekten
  c) Överkonfidens
  d) Konfirmeringsbias
  e) Selektivt urval – kan leda till Konfirmeringsbias
  f) Easterbrook- hypotesen

__________

Uppgift – Det kognitiva perspektivet

Genomgång: https://prezi.com/5eamvxdflndk/kognitiv-psykologi/

Text, se bifogat. Att läsa: 64 – 71, 75-78
1. Vad innebär kognitionspsykologi?
2. Vad är perception?
3. Vad innebär selektiv perception?

Läs: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=cocktail+party%2Deffekt
4. Vad innebär cocktail-partyeffekten?

Text: Scheman, abstrakta representationer i minnet av hur vi upplever oss själva, andra och vår omvärld.
Kognitiva scheman, människan tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån scheman i hjärnan som uppstår genom kunskap och erfarenheter . Man skulle kunna se det som ett mappsystem på en dator. Vi sorterar ner olika händelser och det vi lär i olika mappar. När vi ser och upplever något så plockar vi fram och jämför det vi har i mapparna med det nya.
5. a) Vad menas med att vi har olika kognitiva scheman?
b) Förklara utifrån en *fördom
*En fördom är ett förutfattat antagande om någon eller något, ofta vid brist på information.

Bifogade texten sid 75 – 82
6. Definiera minne.
a) Förklara korttidsminnet/arbetsminnet.
b) Förklara långtidsminnet.

Seriepositionseffekten (seriepositionskurvan), Innebär att när information ska återminnas kommer försökspersonerna lättast ihåg det som var i början och i slutet medan det är väldigt få som minns informationen i mitten.
7. Förklara Seriepositionseffekten.

8. Vad anser du, tror du att Rosenthaleffekten skulle kunna inträffa idag?

9. Förklara självuppfyllande profetia, ge exempel. Läs sid. 129
10. Vad innebär haloeffekten? Läs sid. 128
11. Vad styrs våra beteende och reaktioner av, enligt Beck? Läs sid. 86
12. a) Förklara samtliga kognitiva förvrängningar, se genomgång
b) Varför tror du att det är bra att känna till förvrängningarna?
c) Har ni använt någon, förklara.

Uppgift – Kognitiv terapi

Läs berättelsen om Albin.

1. a) Vad innebär negativa/dysfunktionella antaganden och vad skulle kunna tänkas vara Albins negativa/dysfunktionella grundantaganden?
b) Om du hittar ett grundantagande, försök förklara varför det vidmakthålls om inte försvinner.
c) Föreslå hur man kan lägga upp en kognitivt inriktad terapi till Albin.
Albin är 35 år, har haft många förhållande med kvinnor, men lever nu ensam. Han har ett arbete som han oftast vantrivs med, han är revisor. Albins dröm är att då måla, gärna akvarell och han har tom sålt en del tavlor. Vilket han inte fortsatte med eftersom han ansåg att han saknar talang. Albin trivs sämre och sämre på arbetet som revisor. Han blir mer och mer isolerad eftersom arbetskamraterna undviker honom. Ibland händer det att någon arbetskamrat ringer och vill hitta på någon, men Albin säger alltid nej eftersom han upplever det som att ingen vill egentligen umgås med honom. De vill bara vara snälla. Albins syster kontaktar Albin när ett ledigt vikariat som bildlärare på hennes arbetsplats uppkommer. Albin tackar nej eftersom det skulle bli katastrof om han jobbar med elever. Albin har alltid sett sig som en osocial person. Han tror inte heller att hans syster vill arbeta med honom.

2. Det är vanligt idag att man kombinerar kognitiv terapi och beteendeterapi, dvs kognitiv beteendeterapi ”KBT”, varför tror du det är så vanligt?

Föreläsning av Jane McGonigal: Spelet som kan ge ditt liv 10 extra år: 

”När speldesignern Jane McGonigal blev sängliggande och självmordsbenägen efter en omfattande hjärnskakning, fick hon fascinerande nog en idé om hur hon skulle bli bättre. Hon grävde ned sig i vetenskaplig forskning och skapade det läkande spelet, SuperBetter (sv. JätteKryare). I detta rörande föredrag förklarar McGonigal hur ett spel kan förstärka dina styrkor och lovar förlänga ditt liv med 7,5 minuter.”

Föreläsningen: http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_the_game_that_can_give_you_10_extra_years_of_life

1. Vad tror du om hennes återhämtningsspel mot depression, ångest osv?

2. Diskutera Janes rekommendationer för att leva längre samt att inte ångra hur man har levt? Här är hennes förslag:

Fysisk motståndskraft – Kliv upp, ta 3 steg eller knyt nävarna och höj dem över huvudet i fem sekunder – aktiviter är bra för fysisk motståndskraft.

Mental motståndskraft – knäpp fingrarna 50 gånger eller räkna baklänges från 100, detta för mental motståndskraft, viljekrav går att träna upp – anta nya utmaningar.

Känslomässig motståndskraft – hitta tre positiva saker/känslor för varje negativ, du kan lättare hantera problem och du mår mycket bättre.

Social motståndskraft – skaka hand med någon eller skicka ett meddelande till någon. Du får styrka och motståndskraft från andra människor – bra är beröring och att visa tacksamhet.

Perceptionspsykologi

Hur upptäcker vi mönster i perceptionen? Visa figurer/optiska villor för försökspersoner och låt den förklara vad de ser. Resonera om varför.

Figurtips: http://www.scientificpsychic.com/graphics/

Instuderingsfrågor det kognitiva perspektivet
Uppdaterad 24/1 – 2018

 1. Vad innebär det kognitiva perspektivet?
 2. Kognitiva scheman.
  a) Vad menas med att vi har olika kognitiva scheman (https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/kognitivt-perspektiv/kognitiva-schemas/)?
  b) Förklara utifrån en *fördom
  *En fördom är ett förutfattat antagande om någon eller något, ofta vid brist på information.
  3. a) Vad menas med att vår perception är selektiv?
  b) Kommer du ihåg någon situation där du har upplevt Cocktail partyeffekten? Berätta.
  4. Förklara Seriepositionseffekten.
  5. a) Definiera minne.
  b) Förklara korttidsminnet/arbetsminnet.
  c) Förklara långtidsminnet.
  5. Förklara Rosenthaleffekten, vad anser du, tror du att Rosenthaleffekten skulle kunna inträffa idag?
  6. Förklara självuppfyllande profetia, ge exempel.

  7. a) Förklara samtliga av Becks kognitiva förvrängningar.
  b) Varför tror du att det är bra att känna till förvrängningarna?
  8. Vad innebär negativa/dysfunktionella antaganden?
  9. Läs berättelsen om Albin.
  a) Vad skulle kunna tänkas vara hans negativa/dysfunktionella grundantaganden?
  b) Om du hittar ett grundantagande, försök förklara varför det vidmakthålls om inte försvinner.
  c) Föreslå hur man kan lägga upp en kognitivt inriktad terapi till Albin.

Albin är 35 år, har haft många förhållande med kvinnor, men lever nu ensam. Han har ett arbete som han oftast vantrivs med, han är revisor. Albins dröm är att då måla, gärna akvarell och han har tom sålt en del tavlor. Vilket han inte fortsatte med eftersom han ansåg att han saknar talang. Albin trivs sämre och sämre på arbetet som revisor. Han blir mer och mer isolerad eftersom arbetskamraterna undviker honom. Ibland händer det att någon arbetskamrat ringer och vill hitta på någon, men Albin säger alltid nej eftersom han upplever det som att ingen vill egentligen umgås med honom. De vill bara vara snälla. Albins syster kontaktar Albin när ett ledigt vikariat som bildlärare på hennes arbetsplats uppkommer. Albin tackar nej eftersom det skulle bli katastrof om han jobbar med elever. Albin har alltid sett sig som en osocial person. Han tror inte heller att hans syster vill arbeta med honom.
10. Det är vanligt idag att man kombinerar kognitiv terapi och beteendeterapi, dvs kognitiv beteendeterapi ”KBT”, varför tror du det är så vanligt?

Övning – Kognitiva förvrängningar

Vår självbild växer fram ur antaganden som bildas genom våra personliga erfarenheter. Allt eftersom självbilden stabiliseras lär vi oss att välja information som stämmer överens med den och välja bort det som motsäger den. Har man en negativ självbild och/eller är deprimerad/känner sig deppig väljer man ut det som bekräftar den negativa självbilden. Man plockar ut detaljer som förstoras och övertolkas.

I var och en av följande situationer förekommer exempel på någon kognitiv förvrängning, som du skriver vilket det är (eller du tycker mer än en) samt dysfunktionella antaganden (negativa grundantaganden) som du ska stryka under (om du hittar något).

Kognitiv förvrängningar:

Välja ut, handlar om att personen plockar ut en av många delar i en situation och fokuserar helt på denna när en tolkning av situationen görs. T.ex. kan man ha fått ett sms av sin käresta men missar det gulliga innehållet för att man fokuserar på ett specifikt ordval.

Övergeneralisering, är den förvrängning som vi gör då vi tar enstaka händelser och sedan drar allmänna slutsatser utifrån dessa. Man skulle kunna dra den allmänna slutsatsen Hon är en dålig mamma efter att ha åkt tåg med en kvinna vars barn väsnats under resan.

Personalisering, innebär att personen ger sig själv en för stor roll i olika händelser. Trots att andra faktorer spelar in tar du på dig ett personligt ansvar. Exempelvis kan en elev ta åt sig personligen då läraren skäller ut hela klassen.

Tankeläsning, föreställningen om att man kan läsa eller förutse vad andra tänker eller känner. Kanske har vi bjudit en person på fest men denna tackar nej och då antar vi att personen ifråga inte tycker om oss. Från möjlighet till visshet, sannolikheten att något skulle kunna hända blir till visshet om att det sker. T.ex. personen svarar inte i telefonen, det har hänt en olycka.

 1. När David anländer till arbetet en morgon passerar en av hans närmaste kollegor förbi med enbart en kort grymtning. David tänker: ”Det är ingen som hälsar på mig längre, för att ingen tycker om mig”. 
 2. Aisha pratar med några av dotterns väninnor. Hon tänker ”Det här är andra gången de avbryter mig. Det är tydligt att de är less på att prata med mig. Jag måste vare en verklig tråkmåns.”
 3. Chefen lämnar tillbaka en rapport som David ställt i ordning med kommentaren att David uträttat ett bra jobb, men att det finns några skrivfel som måste korrigeras innan rapporten kan arkiveras. David tänker: ”Han måste tro att jag är dum som inte lagt märke till de här felen.” Att det är mitt fel.
 4. Darin ska just iväg på en anställningsintervju. Han tänker: ”Det här är mitt sista hopp. Får jag inte det har jobbet, visar det bara hur misslyckad jag är, jag kommer aldrig att få ett jobb.”
 5. Mikaela gör sig i ordning for kvällens party, men vill dra sig ur i sista stunden. Hon tänker: ”Jag känner mig sa tråkig och trist. Jag kommer inte att ha något att säga till någon.”
 6. Katrin ska just presentera en bekant för några andra personer, men kan inte komma på hennes namn. Hon tänker: ”Så otroligt pinsamt. Jag kommer aldrig kunna se henne i ögonen igen. Hon kommer aldrig förlåta mig. Jag önskar att jag bara kunde försvinna. Det här var det värsta jag har varit med om.”

Diskutera, hur kan man motverka negativa tankar? Skriv en lista. Tror du att det hjälper oss att tänka positivt om vi vet att våra negativa tankar påverkar oss negativt? Motivera svaret.

Fördomar