Uppgifter – Identitet

Uppgift 1: Verklighetsuppfattningar och självbilder, hur de påverkas och formas

En E-uppgift. 

Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. 

Till din hjälp: Bifogad genomgång, läroboken s. 274 – 276 och 158 – 166

Uppgift:
Spela in en podd max tre eller filma dig själv.
Du behöver inte lämna in något skriftligt. 

Förslag att diskutera:
Vad är det som gör att du är den person som du är? Hur har du formats till den du är och hur ser andra på dig? Vad har format dig, vad är det som påverkar dig/er? 

I ditt/ert resonemang ha med:
Självförtroende
Självkänsla
Identitet
Arv och miljö

Lycka till!

__________

Introduktionsuppgift – identitet

– Uppdaterad 5/12 – 2018
Moment 1: Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
Beskriv din identitet (en individs självbild, medvetenheten om sig själv som en unik individ), hur du uppfattar dig själv samt hur du tror att andra uppfattar dig, t.ex. spontan, eftertänksam, känslosam. introvert, extrovert, en positiv person osv.
Välj tre bilder och minst två ord till varje bild som representerar din identitet/självbild.
1. Bild ett och två handlar om hur du uppfattar dig själv.
2. Bild tre hur du tror att andra uppfattar dig.
3. Du kommer att få berätta för klassen hur du resonerat kring dina ord/bilder och hur de beskriver din identitet.
Du ska också beskriva hur dina egenskaper har formats, dvs varför du är som du är utifrån arv och miljö.
4. Du ska förklara vad arv och miljö innebär.
5. Berätta även hur arv och miljö har påverkat din identitet/dig som person.
Denna uppgiften ska redovisas muntligt ca fem minuter (inte skriftligt) den 21/9.
Att läsa:
Att bli en individ sid. 98 – 99 och/eller Självbild och identitet: http://www.bup.se/sv/Rad-och-fakta/Artiklar/Sjalvbild-och-identitet1/
Arv och miljö sid. 177 – 178, se även texten nedan:
Arv syftar på de ärftliga egenskaper som överförs från föräldrar till barn i form av gener. Hälften av en individs gener är ärvda av modern, hälften av fadern. Generna styr hur man utvecklas och vilka egenskaper individen får, men detta innebär inte att egenskaperna är helt förutbestämda. Varje enskild individs egenskaper påverkas också av miljön. Miljön syftar på omgivningen. Det vanligaste sättet att undersöka ärftligheten hos människor är tvillingstudier. I  Sverige finns världens största tvillingregister med ungefär 200 000 tvillingar som fötts i landet från 1886 och fram till i dag. Vid tvillingstudier jämför man likheten hos enäggstvillingar och tvåäggstvillingar för den egenskap man är intresserad av att studera. Sammantaget tyder forskningsresultat på att generna förklarar ungefär 50 % av skillnaderna i personlighet (NE).