Behaviorismen

Ordet behaviorism kommer från engelskan behaviour som betyder beteende. Behaviorister eller beteendeperspektivet utgår man från att beteendet är resultat av individens interaktion med miljön. Behaviorismen uppstod som en inlärningspsykologi.

Klassisk betingning innebär inlärning via association där ett visst stimuli eller en händelse automatisk utlöser en viss reaktion. Operant betingning eller instrumentell inlärning innebär inlärning via konsekvenser av ett beteende (Hwang & Nilsson, 2020, s. 44).

Genomgång behaviorismen:

Ivan Pavlov och klassisk betingning

Ivan Pavlov (1849-1936) utvecklade teorin klassisk betingning. Pavlov forskade på salivutsöndring hos hundar. Det experimenten handlade om var hur mycket saliv hundarna producerade då de presenteras för hundmat. Pavlov upptäckte att hundarna började producera saliv innan de fick maten. Varje gång hundarna fick mat ringde Pavlov i en klocka i ett försök att få hundarna att koppla klockans ljud med känslan av hunger och därmed en ökad produktion av saliv. Efter ett tag kunde Pavlov ringa i klockan utan att ställa fram mat och hundarna producerade saliv. Hundarna kopplade nu klockans ljud med mat och betingningen har lyckats.

Experimentet fick hundarna att associera stimuli 1 (mat) med stimuli 2 (ljud) och  stimuli 2 (ljud) skapade en respons (salivering) hos hundarna som tidigare endast utlösts av stimuli 1 (mat). Pavlov skapade en beteendeförändring hos hundarna genom att utsätta dem för en regelbunden miljöpåverkan.

John B. Watson och klassisk betingning

Kritik mot Watson, han överskattade miljöns inverkan på personlighet.

 

Genomgång behaviorismen: 

Källförteckning

Hwang Philip & Nilsson, Björn (2020). Utvecklingspsykologi. Natur & Kultur.

Post a Comment