Gymnasiearbete

Det finns principer för hur en uppsats ska utformas.

Formalia:

Typsnitt Times New Roman
Texten storlek 12
Radavstånd 1,5
Rubriker Arial storlek 14
Rubriker skrivs löpande, d.v.s. ingen sidbrytning för varje rubrik (förutom abstract, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor)
Underrubriker skriver i storlek 12 och fet stil.
Sidnumrering (inte på titelsidan och abstract)
4000 – 8000 ord (detta beror givetvis på t.ex. om du lägger in en annan kurs i gymnasiearbetet).

Sidbrytning i docs:
1. Sätt markören framför det som ska flyttas ner
2. Välj infoga
3. Välj dela
4. Välj sidbrytning.

Språket:

Undvik talspråk
Undvik utländska ord
Tydligt språk
Inte långa och krångliga meningar
Undvik värdeladdade ord och uttryck

Uppsatsen ska innehålla:

Titelsida
Innehållsförteckning
Abstract
1 Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
1.3 Metod
1.4 Teoretisk utgångspunkt (teori)
2 Resultat
2.1 Underrubriker
3 Slutsats
Källförteckning
Bilagor

Titelsida
I övre vänstra hörnet skriver du t.ex.:
Gymnasiearbete
Samhällsvetenskapsprogrammet
Söderslättsgymnasiet
Läsåret 2018/2019
Centrerat på titelsidans mitt skriver du i storlek 40: Titel på uppsatsen och under, i storlek 24, eventuell underrubrik.
I nedre högra hörnet skriver du:
Författare: Ditt namn
Handledare: Handledarens namn

Abstract
Är en kort sammanfattning av ditt arbete som ska skrivas på engelska. Syftet är att ge läsaren information om vad arbetet handlar om. Här ska du kort skriva vad det är du har gjort och vad du kommit fram till. Det ska framgå arbetets syfte, metod och resultat. Abstract ska vara begränsat med ca 100-200 ord, d.v.s. så sammanfattat som möjligt. Det lättaste är att skriva abstract när uppsatsen är klar.

Under Abstract skrivs nyckelord, som t.ex. stress, ungdomar osv (Nyckelord: Stress, Genus o.s.v.).

Innehållsförteckning
För att göra en innehållsförteckning:
1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
2. Klicka där du vill ha innehållsförteckningen.
3. Klicka på Infoga Innehållsförteckning.
4. Välj hur du vill att innehållsförteckningen ska se ut.

1 Inledning
Inledningen ska väcka läsarens intresse. Du ger en bakgrund till ditt arbete och en kort presentation av ämnet. Du presenterar ditt intresse för ämnet och bakgrunden till varför du har valt att arbeta med just detta. Visa gärna något som har väckt ditt intresse att vilja skriva om detta ämne, t.ex en artikel, film, hemsida eller liknade. Inledningen går att jämföra med en baksida av en bok d.v.s. en text som ska återspegla hela uppsatsen. Det är därför bra att återvända till inledningen under arbetets gång för att se om något behöver läggas till, tas bort eller omformuleras. Så här skulle man kunna påbörja en inledning: Statistik visar att kvinnor upplever otrygghet i samhället…

1.1 Syfte
Här beskriver du syftet med din undersökning, vad du vill undersöka. Syftet bör formuleras kort och koncist. T.ex. Syftet med denna undersökning var att…, Denna undersöknings syftade till att….Uppsatsens övergripande syfte är att diskutera vilka attityder det finns bland ungdomar gällande sexualbrott och vilka konsekvenser sexualbrott innebär för individen…

1.2 Frågeställning
Frågeställningarna är det du undersöker i arbetet, de frågor du försöker besvara i uppsatsen, d.v.s.det du vill ta reda på. Använder du t.ex. en enkät eller väljer intervjuer är frågeställningarna vad du har frågat efter i enkäten eller intervjun.

1.3 Metod
Här börjar du med att förklara vilken eller vilka metoder du har använt i din undersökning för att kunna besvara frågeställningen/frågeställningarna. Beskriv så noggrant som möjligt hur undersökningen har genomförts. Ange vilken metod eller vilka metoder som har använts för att besvara syftet. Redogör utförligt hur undersökningen har genomförts och förklara varför du har valt den metoden (eller metoderna).  Försök förutse vilken kritik som kan tänkas riktas mot valet av metod och bemöt kritiken. Här ska det också framgå vilka avgränsningar som du har gjort och vilka konsekvenser det kan få för undersökningen. Har du t.ex. endast delat ut till en viss grupp människor o.s.v.. Hur väl du har lyckats mäta det det du syftade till att mäta. Olika metoder:
Intevju
Enkät
Observation
Textanalys/litteraturstudie
Experiment

Kvalitativa –  och kvalitativa studier, kvantitativ innebär empiriskt kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer. Forskaren samlar in ett stort antal fakta och analyserar i syfte att hitta mönster och lagbundenhet som antas gälla generellt. Resultaten ska kunna generaliseras Kvalitativt innebär  att man utgår från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det inte finns en absolut och objektiv sanning. Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men istället undersöker dessa djupare.

Genomgång metod:


1.4 Teoretisk utgångspunkt
Om du använder teoretiska begrepp som läsaren inte känner till ska orden definieras med stöd av en källa (t.ex. genus, riskfaktorer o.s.v.). Här ska du skriva om olika teorier, modeller, begrepp samt tidigare forskning. Använd t.ex. följande frågor för att förklara och motivera ditt val av teori: Vilken forskning finns kopplad till min specifika undersökning? Vilken teori utgår jag från och vad innebär den? Hur kan jag använda teorin för att svara på min frågeställning? Varför har jag valt denna teori och inte andra teorier? När du redovisar dina teoretiska utgångspunkter är det viktigt att du, med hänvisning till ditt syfte, motiverar varför just teorierna du valt är relevanta. Här kan du använda underrubriker t.ex. 1.4.1 Tidigare forskning, 1.4.2 Stress, 1.4.3 Stresshantering o.s.v.

2 Resultat
Här presenteras resultatet av din undersökning. Det kan vara resultat från enkätundersökning, intervjuer, experiment o.s.v. Resultatdelen ska vara utförlig, välorganiserad och indelade i olika avsnitt. Du ska inte tycka och reflektera i resultatdelen. Resultaten ska redovisas sakligt och objektivt. Har du t.ex. genomfört en intervjustudie ska du i resultatavsnittet beskriva vad som framkommit i genomförda intervjuer, utan att tolka eller värdera informanternas. Tänk på att redovisa resultatet på ett tillgängligt och överskådligt sätt. Du ska inte redovisa ordagrant vad respektive informant säger, utan sammanfatta huvuddragen utan att viktig information går förlorad. Här kan du också använda dig av underrubriker, t.ex. 2.1 Makt i samhället.

3 Slutsats
I denna delen presenterar du dina svar på frågeställningen eller frågeställningarna. Utifrån frågeställningarna drar du egna slutsatser. Inled gärna med vad du har kommit fram till, motivera och kommentera ditt resultat. Koppla även ditt resonemang till den teoretiska utgångspunkten. Har du kommit fram till något nytt eller bekräftar din studie tidigare forskning? Ta även upp kritik gällande din undersökning som helhet, t.ex. vad kunde du ha gjort annorlunda? Du kan ta upp saker som: Går det att göra alternativa tolkningar av dina resultat? Är resultaten generaliserbara? Hur står sig resultaten i förhållande till jämförbara studier? Vad betyder resultaten för de praktiska verksamheter du undersökt (om du undersökt sådana)? Vilka möjligheter och behov till fördjupad forskning ser du? Avsluta din uppsats med tänkarbar vidare forskning. Hur du eller någon annan kan gå vidare gällande din studie eller detta område?

Bilagor
Eventuella bilagor placeras alltid sist i din uppsats. Har du gjort en enkätstudie eller intervjuer? T.ex. enkäten eller intervjun i sin helhet.

Opponering

När uppsatsen blivit inlämnad är det dags att försvara och opponera. Vid opponeringen kommer lämpliga förbättringsförslag att presenteras. Ni har två veckor på er att genomföra kompletteringarna.

En opponering är ett seminarium där uppsatsen granskas inför en betygsättning.

Förlopp:
1. Respondenten, den som har skrivit uppsatsen, presenterar, förklarar och försvarar gymnasiearbetet. Hur personen har gått tillväga och vilka slutsatser man kan dra av arbetet. Här passar det också bra att lyfta fram eventuella fel eller brister i arbetet.

2. Arbetet har granskats av en opponent som ställer kritiska frågor. Syftet är att få fram en konstruktiv dialog mellan opponent och respondent.

3. Överlämna redigeringar d.v.s eventuella fel i texten dvs formalia skriftligt, på Drive eller utskriven text.

Opponenten:

Läs uppsatsen ordentligt.

Om du/ni kommenterar innehållet, kom gärna med konstruktiva förslag hur man skulle kunna göra annorlunda.

Man kan även titta på: Är uppsatsen välskriven, väldisponerad och lätt att följa? Finns det en röd tråd? Svarar författarna på sina frågeställningar? Är något oklart? Förstår du teorin, osv?

Kan både vara negativ- och positiv kritik.