Uppgifter organisation

Gruppuppgift 1. Organisation (ni kan välja mellan uppgift ett och två):

Ni ska besöka/granska ett företag/organisation utifrån frågorna nedan.

Denna uppgift ska lämnas in på Vklass senast den 4/4. Glöm inte källor i texten och en källförteckning. För kunskapskrav se Vklass.

Frågor att besvara i den skriftliga inlämningen. Glöm inte att anknyta till kunskap i era svar, som ni har lärt er i kursen:

 • Vilken bolagsform är det?
 • Hur startade organisationen (kort)?
 • Hur ser organisationsstrukturen ut?
 • Hur styrs organisationen?
 • Vilken typ av ledarstil har chefen/cheferna?
 • Vad är organisationens vision och strategi?
 • Hur når organisationen effektivitetoch produktivitet?
 • Hur motiveras de anställda?
 • Hur ser organisationskulturen ut?
 • Hur arbetar företaget med jämställdhet och mångfald?
 • En sammanfattning, anser ni att detta är ett framgångsrikt företag med ”Lärande och delaktighet för förändring”?
 • Kan ni komma på någon kritik mot organisationen och ledarskapet?
 • Blev besöket och förberedelserna som tänkt? Uppstod några hinder? Motivera.
 • Något annat som ni vill ta upp…?

Gruppuppgift 2. Organisation (ni kan välja mellan uppgift ett och två):

Ni ska starta ett företag (fiktivt) och besvara frågorna nedan.

Denna uppgift ska lämnas in på Vklass senast den 4/4. Glöm inte källor i texten och en källförteckning. För kunskapskrav se Vklass.

Frågor att besvara i den skriftliga inlämningen. Glöm inte att anknyta till kunskap i era svar, som ni har lärt er i kursen:

 • Vad är er affärsidé? Se: https://www.verksamt.se/fundera/har-du-en-affarside
 • Vilken typ av bolagsform ska ni starta? Motivera även varför
 • Vad är er vision och strategi
 • Hur ser organisationsstrukturen ut?
 • Hur kommer företaget att styras, vilken typ av ledarstil samt era roller i organisationen?
 • Hur ska ni arbeta för att öka effektivitet och produktivitet?
 • Hur motiverar ni er själva och de anställda?
 • Hur ska ni nå ”Lärande och delaktighet för förändring” och nå mångfald, jämställdhet samt en bra organisationskultur i er organisation?
 • Vilka problem uppstod i gruppen dvs med att ”starta företaget”?
 • Vilka är era styrkor svagheter i gruppen?
 • Något annat som ni vill ta upp…?

Jämställdhet och mångfald i organisationer

1. Läs igenom Jämställdhetslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jamstalldhetslag-1991433_sfs-1991-433
Läs även om praktiskt jämställhetsarbete: https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/jamstalldhet/praktiskt-jamstalldhetsarbete/
a) Sammanfatta vad lagen säger gällande jämställdhet i arbetslivet.
b) Hur kan man jobba för en jämställd organisation?
2. Läs: 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier
Arbetslivet: http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
Läs ”Mångfald – därför är det viktigt”: https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/mangfald-och-inkludering/mangfald-darfor-ar-det-viktigt/
Läs: Varför ska ni satsa på mångfald, mångfald, jämställdhet och inkluderande arbetsplat: https://implementdiversity.com/nysida/varfor-och-hur/
a) Sammanfatta vad Diskrimineringslagen säger.
b) Varför är det viktigt med mångfald på arbetsplatsen?
C) Vad ska man göra för att få ett företags med jämställdhet och mångfald, anser ni?
Konflikt på företaget
31/1 – 2019
De två avdelningarna A och B har inte så mycket kontakt med varandra. Trots det har avdelningarna haft svårt att samsas och i fikarummet kör det ofta ihop sig. Grupp A har fika före grupp B eftersom att det är ont om platser. När grupp B kommer till fikarummet har inte alltid grupp A lämnat rummet. Det uppstår ofta negativa kommentarer och ytterligare konflikter. Grupp B anser att grupp A tar för långa raster och tar för mycket plats. Ben, gruppens informella ledare, menade att de blir lidande pga att grupp A gör ett dåligt jobb och att grupp B får jobba mer. Han sa vid ett tillfälle, när grupp A hade lämnat rummet: – Det kommer inget felfritt arbete från den avdelningen, dessutom skvallrar den gruppen alltid till chefen. Bentina, som är ny i grupp B, försvarade den andra gruppen och sa: – Vi vet ju inte när deras raster börjar eller hur mycket arbete den gruppen har, vi träffas ju knappt. De andra i gruppen hade då stirrat surt på henne och Ben svarade: – Sök jobb i den andra gruppen då, om du gillar den så bra.
1. Varför tror du att konflikten uppstår?
2. Läs: https://chef.se/loes-konflikten-pa-jobbet/
a) Vilken typ eller typer av konflikt är det?
b) Hur bör chefen lösa konflikten, hur bör de anställda agera?
3. Hade företaget kunnat förhindra att konflikten hade uppstått? Anknyt även till organisationskultur, befattningsbeskrivning, arbetsfördelning, roller, informell ledare (http://www.catarinariedel.se/ledarskap-och-organisation-2/ledarskap-och-organisation/), organisationsstruktur dvs begrepp/teorier som du har lärt dig.
4. a) Vägen till medledarskap i fyra olika utvecklingsnivåer, dvs för att medarbetarskapet ska fungera optimalt i en organisation. Förklara nivåerna.
b) Varför kan det vara optimalt att hamna i ”Gränsöverskridande medarbetarskap/medledarskap”?

Filmen Tuppen:

31/1 – 2019.
Filmen utspelar sig 1944. Ingenjör Cederqvist kommer till en textilfabrik för att mäta och ta reda på hur personalen i fabriken kan arbeta mer effektivt.

– Hur mäter ingenjören produktiviteten för att öka fabrikens effektivitet så mycket som möjligt?

Produktiviteten mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme, ett mått på hur effektiv produktionen.
Effektivitet innebär hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster dvs graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning.

Uppgift – Organisation

Läs kap 2. sid. 51-55
Samt: http://www.catarinariedel.se/ledarskap-och-organisation-2/organisation/

 1. Vad är en organisation?
 2. Vad är skillnaden på en informell och en formell organisation?
 3. Förklara följande:
  Målsättning
  Vision
  Strategi
  Effektivitet
  Produktivitet
  Arbetsfördelning
  Roller
  Hierarki
  Organisationsschema
  Befattningsbeskrivning

Läs kap. 2 sid. 66-70
Samt: http://www.catarinariedel.se/ledarskap-och-organisation-2/organisation/

4. Berätta om de klassiska organisationsteorierna:
a) Scientific Management/taylorism
b) Det byråkratiska systemet/skolan
c) Den administrativa skolan
d) Human relations

Läs: http://www.catarinariedel.se/ledarskap-och-organisation-2/organisation/

5. Lee Bolman och Terrence Deal studerade på vilket sätt organisationer är uppbyggda. De kom fram till fyra olika perspektiv som man kan betrakta organisationer på, förklara:
a) Det strukturella perspektivet
b) Human resource perspektivet
c) Det politiska perspektivet
d) Det symboliska perspektivet
e) förklara även följande: Decentralisering och Japansk produktionsfilosofi – 1980-talet

Läs: http://www.catarinariedel.se/ledarskap-och-organisation-2/organisation/

6. Människor och resurser organiseras på ett specifikt sätt för att ge upphov till ett önskat beteende och en önskad effekt. Man väljer den struktur som ger det önskvärda målet att utnyttja organisationens resurser till max. Förklara följande organisationsstrukturer:
a) Linjeorganisation
b) Matrisstruktur
c) Nätverksstruktur
d) Virtuella strukturer
e) Gränslösa strukturer
f) Projektorganisationer
g) Franchising

Uppgift – Organisationskultur

När ni är klara, lämna in här. glöm inte att skriva namn på gruppmedlemmarna.
Läs om organisationonens kultur sid. 59-60. 
samt: http://www.catarinariedel.se/ledarskap-och-organisation-2/organisation/
1. Vad innebär organisationskultur?
2. Vad var Simon Sineks (amerikans författare, professor, talare samt organisationskonsult) ”budskap” i hans föredrag ”If You Don’t Understand People, You Don’t Understand Business”?
Ikea och organisationskulturen
Ikea är känt för att ha en mycket stark företagskultur. Vad Ingvar Kamprad, grundaren, sa och ansåg ses som ett viktigt rättesnöre för medarbetarnas handlingssätt. Hans syn på livet, människorna, företaget och hemmens inredning genomsyrar Ikeas organisation. Att vidmakthålla och sprida ”Ikeakulturen” är i dag en viktig del av ledningens uppgifter. Man ska man värna om Ikeakulturen, som handlar om människor och om relationerna externt och internt. Därför lägger man ner mycket tid på varje rekrytering, så att alla medarbetare delar de grundläggande värderingarna. Man letar inte bara efter kulturbyggare och kulturbärare, utan även efter ”tvärgångare” som har kraft att ställa ifrågasättande frågor och komma med förslag till förnyelser.
3. a) Läs ”En möbelhandlares testamente” som handlar om organisationens kultur och värderingar. Studera samtliga punkter (siffror) som ska genomsyra Ikeas verksamhet: file:///C:/Users/700405ca01/Downloads/En%20M%C3%B6belhandlares%20Testamente.pdf
b) I samtliga undersökningar hamnar Ikea 10 i topp var människor vill jobba (i Sverige). Varför tror du att det är så? Har det med organisationskulturen att göra, tror du?
4. Många forskare anser att organisationskultur är en viktig faktor för att förklara organisationens framgång, det som många gånger får företaget att hävda sig i en allt starkare konkurrens. Varför tror du att en bra företagskultur bidrar till ett framgångsrikt företag?

Filmanalys – Die Welle

Uppgift
Ni arbetar två eller tre i grupp.
Die Welle: https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=18&article=W2777
Text: https://www.filminstitutet.se/contentassets/196b715af32c49cc87ee542c1c1e0a52/diewelle.pdf

“Die Welle bygger på en verklig händelse som ägde rum
på Palo Alto High School i Kalifornien i slutet av sextiotalet. En av skolans mest populära lärare, Ron Jones, kunde förvånansvärt lätt, inte minst med tanke på tidsandan av
civil rights-aktivism och frigörelse, få sina elever att acceptera ett fascistiskt experiment.”

Att läsa: Se bifogat samt läroboken sid. 79 – 81 och 84 – 86.

25/2 inlämning i Classroom och Vklass

1. Fundera över hur det kommer sig att eleverna trots att de anser sig väl medvetna och upplysta ändå på kort tid uppslukas av Die Welle?

2. Förklara varför Die Welle anses vara en grupp, ha med olika ”attribut” från individer i filmen som grupper använder för att betona kollektivet över individen, t.ex. kläder osv.

3. Är gruppen Die Welle formell-, informell-, primär- och/eller sekundärgrupp? Motivera.

4. Ge exempel på roller, normer, rollkonflikter, stigmatisering, diskriminering, konformitet i filmen?

5. Nämn ett par olika konflikter som ni uppmärksammar i filmen. Se: https://www.altaleda.se/ledarskapsskolan/konflikthantering/olika-typer-av-konflikter/ eller: https://chef.se/loes-konflikten-pa-jobbet/

6. Vad brinner ungdomen för idag? Vad engagerar er? Miljön, jämlikhet eller djuren rätt? Finns det en skillnad mot tidigare generationer? Har individualismen blivit viktigare än kollektivismen? Vad visar händelserna i filmen när det gäller det mänskligt behovet av gemensamma strävanden?