Uppgifter organisation

Uppgift – Organisation

När den är klar ska den ligga i Classroom.

Den påbörjas den 24/2 eller när du är klar med ”Die welle” .

Läs kap 2. sid. 51-58, text nedan samt bifogat.

1. Vad är en organisation?
2. Förklara följande:
Arbetsfördelning
Roller
Organisationsstruktur
Hierarki
Normer
Vision
Syfte
Affärsidé
Mål/Målsättning
Strategi
Effektivitet
Produktivitet
Organisationsschema
Befattningsbeskrivning

3. Läs det bifogade utdraget från SDS, krönikan ”Viljan att söka lösningar tillsammans är samhällets guld.” (vill du ha den utskriven, säg till).
a) Vad visar evolution och forskning?
b) Vad menar författaren om att Darwins teori har missuppfattats?
c) Vad hävdar Professorn Tomasello att hjärnans belöningssystem aktiveras av?
d) Författaren skriver: ”Vår vilja att söka lösningar tillsammans är samhällets guld och behöver vårdas och värnas” Håller du med, varför eller varför inte?

Text:
Målsättning i en organisation är att tjäna pengar, ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen.

Vision handlar om att ge en bild av vad organisationen vill uppnå i framtiden. För att visioner inte bara ska bli önsketänkande så bör man sätta tydliga mål för att nå visionen.

En strategi är en beskrivning på vad man tänker göra för att förverkliga målen.

Effektivitet innebär hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster dvs graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning.

Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme, ett mått på hur effektiv produktionen är. Kortsiktigt kan produktiviteten påverkas kraftigt av konjunkturen (konjunktur är det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi, som arbetslöshet, tillväxt och inflation). På längre sikt är det andra faktorer som styr utvecklingen, man kan öka produktiviteten t.ex. med att introducera ny och bättre teknik som effektiviserar arbetet, öka organisationens kompetens med ökad utbildning och erfarenhet.

Organisationsstruktur är att människor och resurser organiseras på ett specifikt sätt för att ge upphov till ett önskat beteende och en önskad effekt. Man väljer den struktur som ger det önskvärda målet att utnyttja organisationens resurser till max.

Arbetsfördelning, dvs fördelning av arbete på sådant sätt att varje anställd eller företag specialiserar sig på begränsade uppgifter.

Roller i ett företag handlar om att dela upp arbetet så att det samlade resultatet blir så bra som möjligt.

Hierarki, auktoritet och status är i hierarkier systematiskt fördelade i över- och underordningsförhållanden. De innehåller oftast klara regler vad gäller besluts- och ansvarsfördelning. Hierarkier har vanligen pyramidform där det fåtal som styr tillhör de övre skikten och det flertal som lyder tillhör de undre skikten.

Organisationsschema visar hur man fördelat och grupperat uppgifterna samt hur den hierarkiska uppbyggnaden och fördelningen av ansvar och beslutsfattande ser ut.

Befattningsbeskrivning är de regler och bestämmelser som anger vad organisationsmedlemmarna förväntas göra och hur de ska uppträda.

Uppgift – Organisationers uppbyggnad och struktur

Organisationsstrukturer

Text, se bifogat.

1. Människor och resurser organiseras på ett specifikt sätt för att ge upphov till ett önskat beteende och en önskad effekt. Man väljer den struktur som ger det önskvärda målet att utnyttja organisationens resurser till max. Förklara följande organisationsstrukturer:
a) Linjeorganisation
b) Matrisstruktur
c) Nätverksstruktur
d) Virtuella strukturer
e) Gränslösa strukturer
f) Projektorganisationer
g) Franchising

Organisationers uppbyggnad

Text, se bifogat alt.: http://alicehorsman.blogspot.com/2011/12/fyra-perspektiv-pa-organisation-och.html

2. Lee Bolman och Terrence Deal studerade på vilket sätt organisationer är uppbyggda. De kom fram till fyra olika perspektiv som man kan betrakta organisationer på, förklara:
a) Det strukturella perspektivet
b) Human resource perspektivet
c) Det politiska perspektivet
d) Det symboliska perspektivet

Uppgift – Klassiska organisationsteorier

Läs bifogad text samt läroboken sid. 66-70
Ni kan även söka på YouTube.
Var fyra i en grupp, välj en organisationsteori till varje person. Presentera samtliga i gruppen när ni är färdiga.
1. Scientific Management/taylorism
2. Det byråkratiska systemet/skolan
3. Den administrativa skolan
4. Human relations

Gruppuppgift – Organisationskultur

När ni är klara, lämna in i Classroom, glöm inte att skriva namn på gruppmedlemmarna.

Läs om organisationonens kultur sid. 59-62 samt texten nedan.
1. Vad innebär organisationskultur?

2. Vad var Simon Sineks (amerikans författare, professor, talare samt organisationskonsult) ”budskap” i hans föredrag ”If You Don’t Understand People, You Don’t Understand Business”?

Ikea och organisationskulturen
Ikea är känt för att ha en mycket stark företagskultur. Vad Ingvar Kamprad, grundaren, sa och ansåg, ses som ett viktigt rättesnöre för medarbetarnas handlingssätt. Hans syn på livet, människorna, företaget och hemmens inredning genomsyrar Ikeas organisation. Att vidmakthålla och sprida ”Ikeakulturen” är i dag en viktig del av ledningens uppgifter. Man ska man värna om Ikeakulturen, som handlar om människor och om relationerna externt och internt. Därför lägger man ner mycket tid på varje rekrytering, så att alla medarbetare delar de grundläggande värderingarna. Man letar inte bara efter kulturbyggare och kulturbärare, utan även efter ”tvärgångare” som har kraft att ställa ifrågasättande frågor och komma med förslag till förnyelser.

3. a) Läs ”En möbelhandlares testamente” som handlar om organisationens kultur och värderingar. Studera samtliga punkter (siffror) som ska genomsyra Ikeas verksamhet: Se bifogat.
b) I samtliga undersökningar hamnar Ikea 10 i topp var människor vill jobba (i Sverige). Varför tror du att det är så? Har det med organisationskulturen att göra, tror du?

4. Många forskare anser att organisationskultur är en viktig faktor för att förklara organisationens framgång, det som många gånger får företaget att hävda sig i en allt starkare konkurrens. Varför tror du att en bra företagskultur bidrar till ett framgångsrikt företag?

5. Läs sid. 62 och sammanfatta Tom Peters och Robert Watermans punkter vad som skapar en framgångsrik företagskultur.

Text:

Organisationskultur handlar ofta om vanor, värderingar, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Organisationskulturen visar sig i medarbetarnas beteenden och inte sällan är företagets kultur outtalad och svår att sätta fingret på. En stor anledning till att man studerar organisationskultur är att kulturen antas vara en viktig faktor för att förklara organisationens framgång, det som många gånger får företaget att hävda sig i en allt starkare konkurrens. Nyare forskning visar ett samband mellan organisationskultur och effektivitet. Organisationskulturen anses ha fem generella effekter på beteende som:
• Tillhörighet och gemenskap, organisationskultur kan skapa en social gemenskap och en känsla av tillhörighet. Gemenskapen är viktig för att skapa trivsel. När en anställd utvecklar en identitet som är knuten till organisationen så skapar det lojalitet, stabilitet samt att individen blir en god representant för företaget.
• Motivation, upplevelse av social gemenskap och identitet som en stark organisationskultur ger kan vara motiverande, att man verkar tillsammans för ett gemensamt större mål.
• Tillit, ju starkare kulturen är desto större tillit kommer det att vara mellan ledare och anställda. Tillit kommer från en känsla av gemensamma värderingar och övertygelser. Det finns ett klart samband mellan tillit till ledaren och de anställdas prestationsförmåga.
• Samarbete och koordinering, kultur skapar tillhörighet, en upplevelse av gemenskap och tillit mellan dem som befinner sig inom samma kultur. Detta bidrar sedan till att samarbete mellan människor, grupper blir enklare. Individer i samma kultur utvecklar i regel samma ”språk” vilket i sin tur underlättar kommunikationen. Styrmedel, kulturen ger ofta en vägledning för hur anställda bör handla i givna situationer.

Uppgift – Strategi och strategiska processer

Läs Kap 6, sid 173 – 191.
1. Vad är en strategi?
2. Hur kan planeringsarbetet se ut?
3. Vad är syftet med strategiskt arbete?
4. a) Hur kan den strategiska processen gå till?
b) Förklara också stegen, dvs analys, beslut och genomförande.
5. Vad innebär en SWOT-analys?
6. Varför är det viktigt att ha bra ”ledare” gällande strategiskt arbete (strategisk planering)?

Uppgift – Delaktighet och medledarskap i organisationer

Text finns nedan.

1. Varför är det bra i en organisation med:
a) Decentralisering?
b) Gränsöverskridande medarbetarskap?
c) Lärande och delaktighet för förändring?
d) Jämställdhet?

2. Alla arbetsgivare ska jobba fortlöpande för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön. Vad måste organisationer gör enligt lag? Läs och sammanfatta punkterna: https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/jamstalldhet/praktiskt-jamstalldhetsarbete/

Text:

Decentralisering i en organisation innebär att ansvar och befogenheter förs ut i organisationen. Syftet är att minska behovet av kontroll och detaljstyrning samt att föra organisationen närmare kunderna. Mellanleden försvinner och organisationen blir plattare. Fördelar kan vara att öka effektiviteten, flexibiliteten, kreativiteten, lönsamheten, samt att det är utvecklande för medarbetarna dvs det skapar stimulans och motivation. Organisationer kan lättare behålla motiverade medarbetare om de får fatta egna beslut. Att ge makt till underchefer tränar dem i beslutsfattandet, vilket ökar chansen för dem att ta över chefspositioner i framtiden. Problem kan b.la. vara ökad arbetsbelastning för personalen samt att chefer kan mista överblick och omvärldsbevakning.
Om du vill läsa mer: https://chef.se/decentralisering/

Lärande och delaktighet för förändring
De ökade kraven på anpassning i dagens samhälle gör att det finns ett behov hos företagen att snabbt kunna förändra sig för att behålla eller förbättra sin position på marknaden. Effektiva förändringar kräver att medarbetarna inser sambandet mellan företagets situation och vilka åtgärder som måste vidtas i organisationen, att en förändring är nödvändigt och villiga att arbeta i enlighet med föreslagna förändringen. För att medarbetarna ska acceptera förändringarna måste de även vara delaktiga i förändringsarbetet. Det krävs även att rätt åtgärder föreslås och accepteras, för detta krävs att de delaktiga medarbetarna är aktiva och informerar övriga medarbetare i syftet att gemensamt få en god helhetsbild av situationen. Det som påverkar produktionens organisation idag är kundanpassning, leveranssäkerhet, service och kvalitet. För att uppfylla dessa krav måste organisationen göras mer flexibel dvs kunna anpassa sig till svängningar och förändringar. Organisationer behöver vara flexibla och lyhörda för marknadens krav och dessutom vara föränderlig för att bibehålla produktiviteten. Ett sätt att åstadkomma detta är att skapa en arbetsorganisation med anställda som har breda kvalifikationer och som arbetar i relativt självständiga grupper. Den japanska produktionsfilosofin har tillsammans med informationsteknologins utveckling, men också på grund av de tilltagande kompetenskraven i arbetslivet, drivit på framväxten av nya principer och former för organisationer. Man syftar till att förbättra organisationens produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, tidseffektivitet och servicegrad, samt att förenkla styrningen. Men det krävs även en förändrad ledarroll, från chefsskap till coaching, med en mindre hierarkisk organisation. Samt att tillgodose och anpassa sig till kundens behov och krav på kvalitet. Decentralisering, där medarbetare i högre grad är självstyrande, målstyrda grupper, bredare och djupare kompetens hos medarbetarna dvs ett bra medledarskap. Detta ställer höga krav på ledarskapet samt på den enskilda medarbetaren.

Medledarskap
Vägen till medledarskap i fyra olika utvecklingsnivåer, dvs för att medarbetarskapet ska fungera optimalt i en organisation. Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför.

1. Följsamt medarbetarskap, det handlar om att göra det individen blir tillsagt att göra. I denna fas handlar det om att lära sig jobbet, de olika arbetsuppgifterna.
2. Specialiserat medarbetarskap, den anställde har nu lärt sig arbetsuppgifterna och blir mer självgående. Grundförmågorna i denna fas är att medarbetaren är lyhörda, har samarbetsförmåga, att utvecklas samt att ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
3. Initiativrikt medarbetarskap, att individen blir kunnig och kompetent inom sitt område och blir mer aktiv och tar initiativ. Att kunna utveckla det egna arbetet utifrån ett ansvarskännande i förhållande till organisationens mål och uppgifter. Här bör individen ha yrkeskompetens och kunna ta ansvar för att kunna förbättra.
4. Gränsöverskridande medarbetarskap, att den anställde tar så mycket ansvar för sitt arbete att det blir en kollektiv ledningsfunktion. Samtliga medarbetare har förmågan att ta beslut som duktiga chefer, där alla tar ansvar och deltar kollektivt. Att individen har förmågan att kunna se helheten i organisationen och kunna påverka den.
Det optimala är således ett samarbete mellan chef och medarbetare, men inte att chefen tar avstånd från sin roll. För att detta ska fungera krävs förtroende mellan medarbetare samt mellan medarbetare och chef.

Organisation och jämställdhet
Jämställdhet uppnås när män och kvinnor har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Diskriminering mot kvinnor drabbar såväl kvinnor som individer som samhället i stort. Ett av FN:s globala mål inför Agenda 2030 handlar om jämställdhet. Målet innebär att alla ska sträva efter en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i världen.

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.”(Globalamålen, 2015).

Forskning visar att det som berikar och är bra är en heterogen organisation med mångfald, som bidrar till en kreativitet och utveckling.

Jämställdhetslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jamstalldhetslag-1991433_sfs-1991-433

Uppgift – Att starta ett företag

Ni ska starta ett företag (fiktivt) och besvara frågorna nedan. Ni får jobba en och en eller fler, max 4 i en grupp. Tanken är att uppgiften ska redovisas den 18/5, 25/5 eller den 28/5, men vi vet inte hur det blir. Ni får gärna istället filma redovisningen hemma och skicka till mig. Eller bjuda in mig till Google Meet så kan jag se redovisningen i realtid. Inget ska lämnas in skriftligt. För kunskapskrav se Vklass.

Uppgift
• Vad är din/er affärsidé? Se: https://www.verksamt.se/fundera/har-du-en-affarside
• Vilken typ av bolagsform ska du/ni starta? Motivera även varför: https://www.verksamt.se/starta/valj-foretagsform
• Vad är din/er vision och strategi
• Hur ser organisationsstrukturen ut?
• Hur kommer företaget att styras, vilken typ av ledarstil samt din/era roller i organisationen?
• Hur ska du/ni arbeta för att öka effektivitet och produktivitet?
Hur ska ni arbeta för att anpassa dig/er till rådande marknad?
• Hur motiverar du/ni dig/er själva och de anställda? Text motivation, se tidigare uppgift under ledarskap (Classroom).
• Hur ska du/ni nå ”Lärande och delaktighet för förändring”, mångfald, jämställdhet samt en bra organisationskultur i din/er organisation?
• Varför är det viktigt med mångfald i din/er organisation?: https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/mangfald-och-inkludering/mangfald-darfor-ar-det-viktigt/
• Hur ska du/ni jobba/leda för att undvika diskriminering på ditt/ert företag: https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
• Tror du/ni att det finns några utmaningar för dig/er med detta företag dvs hur kommer det att gå för dig/er, tror du/ni?

Detta gäller processen i gruppen, inte själva företaget. Om du jobbade ensam behöver du inte svara på följande frågor:
• Vilka problem uppstod i gruppen dvs med att ”starta företaget”?
• Vilka är era styrkor och svagheter i gruppen?

Uppgift – Medledarskap och jämställdhet i organisationer

Text:

Decentralisering i en organisation innebär att ansvar och befogenheter förs ut i organisationen med syfte att minska behovet av kontroll och detaljstyrning samt att föra organisationen närmare kunderna (Blomé 2009), och flyttas därmed ut till individen som har kunskapen oavsett var hen befinner sig i organisationen. Mellanleden försvinner och organisationen blir plattare. Fördelar kan vara att öka flexibiliteten, kreativiteten, lönsamheten, utvecklande för medarbetarna osv. Problem kan b.la.vara ökad arbetsbelastning, chefer mister överblick och omvärldsbevakning (Blomé 2009).

Medledarskap

Vägen till medledarskap i fyra olika utvecklingsnivåer, dvs för att medarbetarskapet ska fungera optimalt i en organisation. Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför.

  1. Följsamt medarbetarskap, det handlar om att göra det individen blir tillsagt att göra. I denna fasen handlar det om att lära sig jobbet, de olika arbetsuppgifterna.
    2. Specialiserat medarbetarskap, den anställde har nu lärt sig arbetsuppgifterna och blir mer självgående. Grundförmågorna i denna fasen är att medarbetaren är lyhörda, har samarbetsförmåga, att utvecklas samt att ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
    3. Initiativrikt medarbetarskap, att individen blir kunnig och kompetent inom sitt område och blir mer aktiv och tar initiativ. Kunna utveckla det egna arbetet utifrån ett ansvarskännande i förhållande till organisationens mål och uppgifter. Här bör individen ha yrkeskompetens och kunna ta ansvar för att kunna förbättra.
    4. Gränsöverskridande medarbetarskap, att den anställde tar så mycket ansvar för sitt arbete att det blir en kollektiv ledningsfunktion. Samtliga medarbetare har förmågan att ta beslut som duktiga chefer, där alla tar ansvar och deltar kollektivt. Att individen har förmågan att kunna se helheten i organisationen och kunna påverka den.

Det optimala är således ett samarbete mellan chef och medarbetare, men inte att chefen tar avstånd från sin roll. För att detta ska fungera krävs förtroende mellan medarbetare samt mellan medarbetare och chef (Jönsson och Strannegård 2016, 256 – 259). Det är dem underordnade som avgör om en ledare får makt och inflytande eller inte, dvs om den underordnade bistår med arbetsprestation och beslutsunderlag (Jönsson och Strannegård 2016, 299).

 

Organisation och jämställdhet

”I den bästa av världar skulle alla människor behandlas lika. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Män och kvinnor över hela världen har nästan aldrig samma rättigheter och möjligheter.” (Globalportalen)

Jämställdhet uppnås när män och kvinnor har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Diskriminering mot kvinnor drabbar såväl kvinnor som individer som samhället i stort. Ett av FN:s globala mål inför Agenda 2030 handlar om jämställdhet. Målet innebär att alla ska sträva efter en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i världen. ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.”(Globalamålen, 2015).

Jämställdhetslagen:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jamstalldhetslag-1991433_sfs-1991-433