Uppgifter Motivation

Motivation

Läs den bifogade texten.
1.Varför är det viktigt för chefer/ledare att få individer i en organisation motiverade?
2.Välj två teorier inom motivation som skulle fungera på dig, och motivera ditt val.
– Frederick Herzbergs tvåfaktors-teori
– Abraham Maslows behovstrappa/behovshierarki
– Victor Vrooms förväntansteori
– Self-efficacy teorin
3.Sammanfatta vad som motverkar motivation.