Uppgifter Ledarskap

Uppgift ledarskap 

Genomgång: http://prezi.com/86yo5ue4v9wd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Läs läroboken s. 9-16 och http://www.catarinariedel.se/ledarskap-och-organisation-2/ledarskap-och-organisation/
Svara på följande frågor:
1. Hur definieras ledarskap?
2. Varför behövs ledarskap?
3. Vad är skillnaden mellan en chef och en ledare?
4. Vad är skillnaden på en informell ledare och formell ledare?
5. Känner du till någon bra ledare och/eller chef? Motivera varför…
6. Sammanfatta ledarskapets paradoxer.

Gruppuppgift Ledarstil

Läs 38 – 45 samt http://www.catarinaahltorp.se/ledarskap-och-organisation/
1. Förklara följande ledarskapsstilar, när är respektive ledarstil lämplig, inte lämplig? Motivera.
Den auktoritäre ledaren
Den demokratiske ledaren
En låt-gå ledare
Teori X och Teori Y
Kombination av uppgiftsorientering och relationsorientering
Situationsanpassat ledarskap
Transformativt ledarskap – Karismatisk ledare
Transaktionellt ledarskap
Svenskt ledarskap

Övning Ledarstil

Ni väljer mellan uppgift 1 och 2:
1. Ni ska i grupp spela rollspel, aktivera publiken alt. spela in en film där ni utövar de ledarstilar som ni väljer (ca två). Publiken ska sedan gissa vilken ledarstil.
2. Ni ska en och en eller två och två intervjua en ledare, i intervjun ska ni ha med:
Vilken ledarstil som passar in på ledaren.
Hur ledaren ser på ledarskapets paradoxer.
Annat…
Ni får lektionen 16/9 12:15 – 13:40 (valfri plats) och torsdagen 19/9 9:45 – 11:05 (träffas i klassrummet) på er till uppgiften. Redovisning av båda uppgifterna är på måndagen den 23/9 (inget ska lämnas in).

 

Konflikt på jobbet

Arbeta i grupp läs texten nedan och svara på följande frågorna. När ni är klara skriv namn på deltagarna i gruppen och lämna in.

1. Varför tror ni att konflikten uppstår?
2. Läs: https://chef.se/loes-konflikten-pa-jobbet/
a) Vilka typer av konflikter är det, anser ni?
b) Hur bör chefen lösa konflikten, hur bör de anställda agera?
3. Hade företaget kunnat förhindra att konflikten hade uppstått?
4. Nämna en konflikt som en i gruppen har varit med om och skriv även hur du/ni löste konflikten.
5. Läs om Robbers Cave – experimententen och vad forskaren b.la. Muzafer Sherif kom fram till gällande att lösa konflikter och att enas som grupp: 
Text: https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=Robbers+Cave%2Dexperimenten

De två avdelningarna A och B har inte så mycket kontakt med varandra. Trots det har avdelningarna haft svårt att samsas och i fikarummet kör det ofta ihop sig. Grupp A har fika före grupp B eftersom att det är ont om platser. När grupp B kommer till fikarummet har inte alltid grupp A lämnat rummet. Det uppstår ofta negativa kommentarer och ytterligare konflikter. Grupp B anser att grupp A tar för långa raster och tar för mycket plats. Ben, gruppens informella ledare, menade att de blir lidande pga att grupp A gör ett dåligt jobb och att grupp B får jobba mer. Han sa vid ett tillfälle, när grupp A hade lämnat rummet: – Det kommer inget felfritt arbete från den avdelningen, dessutom skvallrar den gruppen alltid till chefen. Bentina, som är ny i grupp B, försvarade den andra gruppen och sa: – Vi vet ju inte när deras raster börjar eller hur mycket arbete den gruppen har, vi träffas ju knappt. De andra i gruppen hade då stirrat surt på henne och Ben svarade: – Sök jobb i den andra gruppen då, om du gillar den så bra.

Ledarskapets utmaningar

Intervjua en ledare och ta reda på följande:
a) Hur är en bra chef?
b) Hur bör en ledare agera för att vinna gruppens förtroende?
c) Vilka är de största utmaningarna som en ledare står inför och hur bör hen hantera dessa?
d) Vilken typ av ledare hen är och varför?
e) Ställ gärna någon annan/andra frågor som du kan komma på.

Uppgiften ska redovisas inför klassen (fråga gärna ledaren om hen vill vara anonym eller inte).

Ett bra ledarskap

1. a) Sammanfatta ett bra ledarskap utifrån sidorna följande sidor:
https://chef.se/9-punkter-foer-ett-bra-ledarskap/
https://www.utbildning.se/inspiration/artiklar/bra-ledare-8462
b) Sammanfatta framgångsfaktorer hos ledare utifrån den bifogade texten.
2. Vad anser du är viktigast gällande att vara en bra ledare?
3. Tror du att leda en organisation är en utmaning om du utgår från det du har läst inkl. ledarskapets paradoxer (text sedan tidigare). Varför/varför inte?

Att leda en aktivitet

Att påbörja uppgiften X/X (jag presenterar den), uppgiften ska vara utförd och allt inlämnat den X/X.

Ni ska leda en aktivitet, max fyra i en grupp. Kan jag inte vara med så filma aktiviteten (men fråga alla inblandade om lov först). Val av aktivitet sker i samråd med mig. Förslag på aktivitet: en aktivitet med en annan klass t.ex. organisera en match, föreläsning alt. värdegrundaktivitet någon klass osv.

Jag vill att ni informerar mig senast xx/xx vad ni vill göra samt när ni kommer utföra aktiviteten så vi kan boka in klassen/mig.

Är det någon i er grupp som inte kommer på lektionerna/tillfällen ni ska träffas samt när den ska utföras och inte hjälper till i gruppen informera mig snarast.

Ni ska också använda olika motivationsfaktorer för att motivera varandra, använd texten ”Text motivation” som finns bifogat i Classroom.

1. Det som ska dokumenteras och skickas in till mig (i Classroom) innan ni utför aktiviteten:
– Vad ni ska utföra för aktivitet, när och var aktiviteten ska utföras, i samråd med mig.
– Vem som ingår i gruppen, vem ingår i aktiviteten
– Syftet, varför ni utför aktiviteten
– Uppgift (aktiviteten), när och vad ni vill uppnå med aktiviteten
– Rollfördelning i gruppen, vem leder, vem göra vad?
– Identifierar tiden för arbetet och inlämning för olika moment
– Identifierar vad som behövs för att kunna utföra aktiviteten
– Gör en riskanalys (problemanalys), det handlar om att använda sig av tillgänglig information för att beskriva och beräkna risker och bedöma sannolikheter för olika oönskade händelser och dess konsekvenser med syfte att minimera riskerna.

2. Det som ska dokumenteras och skickas in till mig senast den 5/12 (Skickas in i Vklass tillsammans med uppgift 1):
– Hur fungerade ledarskapet? I resonemanget ska ni ha med begrepp/teorier som vi har lärt oss i ledarskap.
– Berätta om olika typer av konfliktstilar dvs hur ni hanterar/hanterade konflikter. I resonemanget nämn vilka konfliktstilar ni har samt olika konflikter ni gick igenom. Om ni inte hade några konflikter så skriver ni varför ni tror att ni inte gick igenom några konflikter. Läs: ”Konfliktstilar”: http://www.hanterakonflikter.se/konfliktskolan/konfliktstilar/
Olika typer av konflikter: https://www.altaleda.se/ledarskapsskolan/konflikthantering/olika-typer-av-konflikter/
– Berätta utifrån FIRO-modellen hur ni gick igenom er grupprocess (sid. 89 – 91).
– Hur motiverade ni varandra, gick det bra? Anknyt till olika teorier om motivation i ert resonemang.
– Utvärdera hur aktiviteten gick, ha med vad som var bra, vad som var mindre bra samt vad ni kunde gjort bättre/istället. Ha gärna med kunskap i ert resonemang (som ni har lärt er).

Grupper:

Uppgift – Psykopater i arbetslivet

Läs om psykopater i arbetslivet på följande sida: http://www.catarinaahltorp.se/wp-admin/post.php?post=3131&action=edit
1. Robert Hare (världsledande forskare inom kriminalpsykologi samt har utvecklat kriterier för att identifiera en psykopat), uppskattar att ca 1 – 3% av befolkningen är psykopater, hur många av dem uppskattar han är chefer?
2. a) Berätta hur en psykopat till chef kan vara kan vara.
b) varför kan det vara bra att kunna identifiera en psykopat till chef?
3. a) Psykopater i arbetslivet kan mycket väl använda sig av härskartekniker, vilka är våra vanligaste härskartekniker (kort)?
b) Varför kan det vara bra att känna till härskarteknikerna?
4. Har du varit med om någon individ som är psykopat eller har psykopatiska drag? Om så, hur påverkades du av den människan.