Medier och masskommunikation

Medier påverkar oss och det är oundvikligt. Medium (kommunikationsmedium), är singular av medier, det kan vara ett tekniskt system, en informationskanal som radio och TV. Massmedium, information som når ut till många, den stora massan.

Mediakultur, vi lever i vår kultur som påverkas av medier. Vi har idag medier tillgängligt hela tiden, både medvetet och omedvetet och som genomsyrar vår tillvaro och påverkar oss. Det är via medier vi får information och underhållning och det är via medier vi upprätthåller våra globala och lokala sociala relationer.

Modellinlärning dvs Banduras sociala inlärningsteori, med betoning på samspelet mellan människa och medium. Enligt denna teori lär sig individen inte bara genom att reaktioner blir förstärkta och hämmade utan också genom att uppfatta innebörden i andras handlingar och sociala roller och ta efter. Känd företrädare för denna teori är Albert Bandura (forskning på 50-talet).  Han menade att våra handlings- och tankemönster form i samspel med andra människor. Vi lägger märke till andras sätt att agera i olika situationer och andra blir modeller för vårt eget sätt att bete oss. Vi lär oss genom att interagera och härma det vi ser. Våra reaktioner inverkar på andras reaktioner vilket i sin tur utlöser nya reaktioner hos oss (ömsesidig påverkan).

Paul Lazarfeldt (1950-talet), hans teori tvåstegshypotesen, dvs att mediepåverkan sker genom två steg. I första steget färdas budskapet via opinionsbildare som i andra steget sprider budskapet vidare. De kom fram till att det inte bara var mediernas form och innehåll som påverkade individen utan även att individens egen personlighet och mentala förutsättningar osv. Mediers budskap måste förstås i sociala relationer individerna emellan. Detta förklarar att individen överlag påverkas mer av opinionsbildaren som filtrerar budskapet i deras eget nätverk än av mediernas budskap.

Direkt påverkan (injektionsmodellen), innebär att individen påverkas direkt att t.ex. via reklam att köpa en produkt. Men så enkelt är det inte, reklamen måste vara riktad osv, dvs rätt målgrupp och hur det påverkar oss beror på vem vi är, en annan påverkan är och opinionsbildare.

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka människors åsikter och värderingar.

Multimedia, när olika medier sammanstrålar i ett medium, t.ex. när webben växte fram på 1990-talet. Mediekonvergens, sammanslagning mellan olika medieformer, t.ex. film genom mobilen, TV genom datorn.

Alternativ fakta: https://www.svtplay.se/video/15690080/vetenskapsstudion/vetenskapsstudion-avsnitt-5?start=auto&accessService=none

Uppgift – Medier och masskommunikation 

Uppgift – Kvinnor och män i media

Psykologen Adam Alter forskar i hur mycket skärmtiden stjäl av oss och varför vi tillåter det. Han berättar varför alla dessa timmar du tillbringar med att stirra på din smartphone, dator osv kan göra dig olycklig och vad du kan göra åt saken.

 

Kommunikation och medierna

Frågor att arbeta med kap. 7

1. Förklara:
Medium
Massmedium
Mediakultur

2. Berätta hur media samhället växer fram, läs även: https://statensmedierad.se/larommedier/medierdaochnu/medielandskapetsutveckling.378.html

3. Förklara injektionsmodellen.

4. Förklara imitationsteorin/modellinlärning dvs Banduras sociala inlärningsteori, läs även: https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/behavioristiskt-perspektiv/socialinlarningsteori/

5. Förklara Lazarfeldts teori/forskning.

6. Förklara:
Direkt påverkan
Propaganda.
Multimedia
Mediekonvergens

Post a Comment