Uppgifter – Kommunikation och gruppen

Kommunikation och gruppen

En grupp är två eller flera individer som påverkar varandra. Vi bildar grupper för överlevnad, för att klara uppgiften (skaffa information), för att bekräfta värderingar samt socialt stöd. Människan är en social varelse som ingår i flera grupper i sitt liv. Grupper som individen ingår i nybildas, omstruktureras och upphör hela tiden. Men behovet av att tillhöra en grupp kvarstår hos individen och ingen individ kan helt ställa sig utanför samhällets grupper. I gruppen skapas egna normer och en egen kultur.

Individers beteende påverkar av inre faktorer som personlighet, självtillit, förmågor, kunskaper, genus, etniskt ursprung, kultur, sociala aspekter, förväntningar, normer, motivation. Individens beteende påverkar också av yttre omständigheter i situationen som finns inom organisationen, arbetsgruppen, arbetsuppgifterna och personliga förhållanden. Med oss i bagaget har vi: Förväntningar, normer, värderingar, status, kön, ålder, kultur, språklig förmåga, personlighet osv (Sköld, 2011).

Normer, varje samhälle har ett normsystem, dvs oskrivna regler om hur de flesta i en grupp anser att man bör göra och visar hur vi ska uppföra oss i umgänget med andra. Vi har normer för att definiera gruppmedlemskap, det ökar förutsägbarhet dvs för att inte göra bort sig, minskar osäkerhet dessutom har vi behov av kategorisering.

Roller, är summan av de förväntningar som ställs på en människa i en viss position. Social roll, det beteende som förväntas av oss i ett visst sammanhang. Vi har roller för att det skapar trygghet, ger individen en plats i gruppen (självdefinition) samt fördelar arbetet inom gruppen (Aroseus 2013).

Frågor att arbeta med kap. 4

  1. Vad är en norm?

För att en grupp ska kunna bildas och få en bra sammanhållning krävs tid. Det finns olika teorier för hur man tänker sig en grupps olika stadier eller tillstånd.
2. Förklara en av den mest kända teorin inom detta område dvs FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation)

3. a) Förklara Tuckmans modell.
b) Du ingår och har ingått i olika grupper och sammanhang, känner du igen någon av faserna (FIRO och Tuckmans modell)? Förklara generellt.

4. a) Vad är innebär roller?
b) Björn Nilssons presenterar olika roller i boken. Vilken/vilka roller känner du igen dig i? Känner du inte igen dig i någon av rollerna, kan du identifiera någon klasskamrat i någon roll?
c) Kan det finnas någon fara med att ”fastna” i en roll?