Uppgifter – Språk och argumentation

Uppgifter

Övning i språkfilosofi>>

Instuderingsfrågor – Kunskap, sanning och vetenskap 2017

Instuderingsfrågor – filosofi och språk>>

Uppgift språkfilosofi, logik och argumentation

1. Förklara:
Språkfilosofi
Pragmatik
Semantik
Sakpåstående
Värdepåstående
2. Anser du att vi kan/borde undanröja alla missförståndet språket, håller du med någon riktning inom filosofin, motivera?
3. a) Vad menade Wittgenstein med språkspel, ge även exempel?
b) I ditt resonemang, anknyt till texten:
”Betrakta t.ex. de förteelser som vi kallar ”spel”. Jag menar sådant som brädspel, kortspel, bollspel, tävlingslekar osv. Vad har de alla gemensamt? – Säg inte: ”Det måste finnas något gemensamt för dem, annars kallas de inte ”spel” – utan se efter om de alla har något som är gemensamt. – Ty när du ser på dem, kommer du inte att se något som är gemensamt för dem alla utan du kommer att se likheter, släktskapsförhållande, och det är i ett stort antal. Som sagt: tänk inte, utan se efter! – Se t.ex. på brädspelen med deras många släktförhållanden. Gå över till kortspelen, här finner du många motsvarigheter till den första klassen, men många gemensamma drag försvinner och andra dyker upp. När vi sedan går vidare till bollspelen, så finns mycket av det gemensamma kvar men mycket har gått förlorat. (…) Och resultatet av denna betraktelse lyder nu: Vi ser ett komplicerat nät av likheter som griper in i och korsar varandra. Likheter i stort och smått.”
4. a) Vad innebär vaga- och mångtydiga ord, ge även exempel.
b) Vad menas med precisering?
c) Varför bör man undvika att använda vaga- och mångtydiga ord?
5. a) Vad innebär:
Tes
Argument, för och emot
Hållbarhet (i ett argument)
Relevans (i ett argument)
Argumentationsteorin
Argumenationsanalys
b) Vilka argument är relevanta för tesen: 
”Tobaksrökning kostar samhället mycket pengar”.
– Folk röker mer när de blir nervösa
– Många icke rökare blir irriterade på rökare
– Flertalet offer för lungcancer är rökare
– Om en kvinna röker när hon är gravid kan barnet skadas
– Tobaksindustrin ger Sverige goda exportinkomster
– Rökning är en hälsofara för rökaren och den passiva rökaren
– Många bränder orsakas av sängrökare
– Den som slutar röka går ofta upp i vikt
– Pengar som läggs på rökning kan bättre läggas på annat
(hämtat från: https://slideplayer.se/slide/1898684/)
c)Hitta en argumentation på Internet eller hitta på och gör en argumentationsanalys, dvs plocka ut tes, argument för och emot, är argumenten hållbara, relevanta? Samt vad är din ställning.
d) Vad finns för nackdel resp. fördel att göra en argumentationsanalys?
6. a) Vilka argumentknep finns? Förklara och ge exempel.
b) Har du själv använt något argumentknep, vilket i så fall?
7. Förklara:
Logik
Premiss
Slutsats
Slutledning
Deduktion
Induktion
8. a) Ge ett logiskt resonemang där slutsatsen är sann.
b) Måste premisserna vara sanna för att slutsatsen ska vara sann?
c) Varför är det bra med att ”tänka” logiskt?

Övning – kommunikation och tolkning

Detta är en individuell gruppövning. Alla deltagarna ska ha var sitt A4 papper.

Följande punkter säger ledaren:

 1. Vi ska vika pappret tillsammans efter mina instruktioner.
 2. För att ni inte ska se hur de andra viker pappret så blunda och slut ögonen under hela övningen. Prata inte.
 3. Vik pappret på mitten.
 4. Vik det på mitten en gång till.
 5. Riv av det övre högra hörnet.
 6. Vik upp pappret en gång.
 7. Vik det åt andra hållet.
 8. Riv av de övre hörnen.
 9. Öppna ögonen och fäll ut pappret.

Gå igenom allas papper och se om någon har samma mönster.

 1. Var det någon som tyckte instruktionerna var svåra?
 2. Om det blev så, varför blev era mönster olika tror ni?
 3. Hur skulle jag berättat detta så att alla fick samma pappersmönster?
 4. Hur gör man för att berätta något så att det inte misstolkas?

Om du ger exakt samma information till olika människor kommer de att tolka den olika. Det är en vanlig källa till konflikter.