Uppgifter – Värdefilosofi

Uppgifter

Uppgift – Okunninghetens slöja 

Uppgift – Okunninghetens slöja (En idé från John Rawls bok A theory of justice)
Du befinner dig i de ännu icke föddas rike. Strax ska du födas in i den här världen och i en stundande samhällsgemenskap. Så mycket har du fått veta, men du har inte fått veta vilken position du kommer att inta i denna kommande gemenskap. Du vet inte om du kommer att födas som rik eller fattig, kvinna eller man, vit eller färgad. Vilken sexuell läggning eller religiös åskådning du har, om du lider av ett handikapp osv. Du får nu under ”okunnighetens slöja” ett unikt tillfälle att tillsammans med dina kamrater formulera några principer som du vill ska råda i den världen och i det samhälle till vilket du kommer att födas. Dessa grundläggande principer har vi enats om:

Uppgift – What is good freedom?

Som bakgrund kan det vara till hjälp att läsa den här Guardian-artikeln om Isaiah Berlin: http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2011/oct/11/how-tobelieve-isaiah-berlin-freedom
1. Vad menar Berlin med termerna ”negativ frihet” och ”positiv frihet”?
2. Varför är Berlin skeptisk till att låta positiv frihet spela en politisk roll?

Gruppuppgift etik och moral

Uppdaterad 22/1 – 2018

En lärobok kan inte fastslå vad som är rätt eller fel i olika situationer. Där har

varje människa rätt och skyldighet att själv ta ställning.

Människan och naturen – grupp 1

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10

minuter på dig att redovisa ditt/ert ämne. Uppgifter att göra/diskutera:

 1. Vad anser filosoferna Peter Singer och Tom Regan om djurens rätt? Har djur lika stor rätt som människor? Vilken är din/er uppfattning?
 2. Vad anser du/ni om, civil olydnad (det är en form av motstånd utan våld som går ut på att öppet trotsa en en lag som är fastställd av myndigheter fastställd och som uppfattas som orättvis), djurrättsaktivisters handlingar mot laboratorier, livsmedelsföretag, och djurfarmer?
  http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Varderingar-och-kannetecken/Civil-olydnad/  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6345658 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/aktivister-blockerar-inganget-till-slakteri
 3. Vi vet att det finns stora likheter mellan mänskliga organ och motsvarande organ hos en del djurarter, t.ex. grisar. Man börjar se möjligheter att använda djurorgan för transplantation till människor. Kan det vara moraliskt försvarbart att föda upp djur som organbanker? Är det någon skillnad att föda upp djur för konsumtion?
 4. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, pliktetiker resonera gällande djurförsök (ha gärna med, i diskussionen, djurförsök gällande forskning för att livshotande sjukdomar ska upphöra och t.ex. gällande djurförsök för att göra smink)?

Dödsstraff – grupp 2

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10

minuter på dig att redovisa ditt/ert ämne. Uppgifter att göra/diskutera:

 1. Lista argument för och emot dödsstraff. Vilken är din/er uppfattning om dödsstraff? Vad anser du/ni? Kan det någonsin vara rätt att döda?
 2. Nämn ett par länder som har dödsstraff? Varför har dom dödsstraff tror du/ni?:
  https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/dodsstraffet/ https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/dodsstraffet/fakta-om-dodsstraffet/
 3. Hur skulle en utilitarist-, konsekvens-, sinnelags-, pliktetiker resonera gällande dödsstraff?
 4. Vad anser djurrättsfilosofen Tom Regan på dödsstraff?

Dödshjälp ”eutanasi” – grupp 3

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10

minuter på dig att redovisa ditt/ert ämne. Uppgifter att göra/diskutera:

 1. Förklara skillnaden mellan aktiv och passiv dödshjälp. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3566521
 2. Lista argument för och emot dödshjälp. Vilken är din/er uppfattning om dödshjälp?
 3. Kan det vara rätt att ge aktiv dödshjälp? Under vilka omständigheter i så fall? Vilka konsekvenser kan fri tillgång till dödshjälp få för individen och samhället?
 4. Diskutera följande artikel och sammanfatta: Info. om länderna:
  http://fof.se/textruta/eutanasi-har-ges-dodshjalp
 5. Om du själv eller någon annan anhörig får en plågsam, dödlig sjukdom, vilken hjälp skulle du vilja ha av sjukvården? Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, pliktetiker resonera?

Homosexualitet (HBTQ) – grupp 4

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10

minuter på dig att redovisa ert/ditt ämne. Uppgifter att göra/diskutera:

 1. Sammanfatta homosexualitet historiskt:
  http://www.levandehistoria.se/hbtq/elise-ottesen-jensen-ottar-rattigheter-och-upplysning-kring-sexualitet
 2. Vad innebär HBTQ: http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/
 3. Diskutera vad myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skriver om HBTQ (b.la. Många unga hbtq-personer upplever diskriminering i samhället). 
  https://www.mucf.se/unga-hbtq-personer-utsatta-vald-och-diskriminering
 4. Enligt svensk lag ska homo- och heterosexuella bemötas med samma respekt och ha samma rättigheter i samhället. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, pliktetiker resonera? Diskutera även utifrån principerna gällande om det visade sig att din bästa vän är homosexuell.

Abort – grupp 5

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10 minuter på dig att redovisa ert/ditt ämne. Uppgifter att göra/diskutera:

 1. Sammanfatta abort historiskt:
  http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-fragor/Ratten-till-abort/abortens-historia/1938/
 2. Vad säger svensk lag om abort?
 3. Lista argument för och emot abort. Vilken är din/er uppfattning. Är det rätt att en kvinna avsiktligt avbryter en graviditet? Finns det något fall där det inte går att försvara abort?
 4. Är att ta ett ”dagen efter piller” att göra abort?
 5. Hur skulle en konsekvens-, sinnelags-, pliktetiker resonera gällande abort?

Feminism – grupp 6

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10 minuter på dig att redovisa ert/ditt ämne. Uppgifter att göra/diskutera:

 1. Hur ser det ut gällande kvinnors rättigheter/friheter historiskt:
  http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-reformer/
 2. Diskutera Metoo-vågen även kallad en historisk kvinnlig revolution, enligt forskare. med fokus är på förövaren, inte offret. Läs artikeln och diskutera konsekvenserna av Metoo.
 3. Läroboken tar upp olika varianter av feminism och benämningar på de olika inriktningarna, beskriv kortfattat de olika inriktningarna.Har feminism blivit ett skällsord dvs.negativt laddat, eller är det tydligt vad ordet står för? Motivera svaret.
 4. Diskutera, är skillnader mellan män och kvinnor medfödda (jag menar inte könen) eller inlärd/social konstruktion?
 5. Ska vi kvotera in kvinnor i mansdominerade yrken, anser du/ni? Resonera utifrån konsekvens-, sinnelags-, pliktetik.

Diskriminering/främlingsfientlighet – grupp 7

Gör en sammanfattning till de andra i tvärgruppen. Utgå från att du har ca 10 minuter på dig att redovisa ert/ditt ämne. Uppgifter att göra/diskutera:

 1. Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vad innebär att diskriminera någon?
  http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/
  https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/diskriminering/
 2. Hur bör man agera förebyggande gällande diskriminering, anser du/ni?
 3. Vad anser du/ni om hur Sverige hanterar flyktingar. Vad anser ni att man bör göra åt flyktingfrågan? Kan vi lösa flyktingpolitiken på ett bättre sätt, anser du/ni?
  http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/
 4. Diskutera: Att människor ska bemötas med samma respekt och ha samma rättigheter i samhället. Vilka är de etiska argumenten för detta? Resonera hur en konsekvens-, sinnelags-, pliktetiker skulle resonera.

Samhällsfilosofi – historiskt

Arbeta två och två, när ni är klara skapar jag en grupp med ca sex personer. Ni berättar i gruppen vad ni har kommit fram till. Läs texten nedan, samt kompendiet s. 243 – 249.
1. Vad innebär ett naturtillstånd?
2. Hur skiljer sig individens roll i samhället enligt de olika filosoferna, se nedan samt Rawls och Nozick?
3. Vem håller du med och varför?
4. Tror du att följande personer har haft inflytande på samhällsdebatten/ politiken idag?

Etiska frågor

Enligt en engelsk folksaga var Robin Hood en laglös som stal från de rika och gav sitt byte åt de fattiga. Diskutera om Robin Hoods beteende är etiskt berättigat (https://svenska.yle.fi/ova).